Door naar volgend hoofdstuk

10.1 Kaders voor inhaalschema’s

Inhaalschema’s worden opgesteld voor kinderen die later dan normaal met de vaccinaties in het kader van het RVP Rijksvaccinatieprogramma beginnen, die een groter interval hebben tussen de vaccinaties of die in het buitenland een ander schema hebben gevolgd (Burgmeijer 2011). Het gaat om kinderen die vanuit het buitenland in Nederland zijn gaan wonen (vestigers of asielzoekerskinderen) en kinderen die in eerste instantie niet deel namen aan het RVP en dat op latere leeftijd wel willen.

Voor het maken van een individueel inhaalschema is de volgende algemeen geldende regel van toepassing: kinderen mogen tot hun 18e verjaardag (opnieuw) starten met de RVP-vaccinaties met inachtneming van de kaders in deze RVP-richtlijn.

Dit geldt ook voor asielzoekerskinderen. Specifieke informatie over het vaccineren van asielzoekerskinderen staat in het Addendum 14 Asielzoekerskinderen.

Algemene praktische regels bij inhaalschema’s:

Geen DTP Difterie, Tetanus en Poliomyelitis-vaccin of DKTP Difterie, kinkhoest, tetanus, polio-boostervaccin geven als een DKTP-(Hib)-(HepB)-vaccin geschikt voor opbouw basisimmuniteit geïndiceerd is.

Geen losse componenten geven als er een combinatievaccin beschikbaar is.

Indien DKTP/HepB geïndiceerd is bij een kind ouder dan 2 jaar, wordt Vaxelis toegediend, dus inclusief Hib.

Vaccins die normaliter tegelijk gegeven worden, liever niet gespreid toedienen.

Gebruikelijke intervallen hanteren. Indien het streefinterval is overschreden, dient de volgende vaccinatie zo spoedig mogelijk gegeven te worden. Zie Hoofdstuk 7 Tijdstip van vaccinaties en de volgende paragrafen van dit hoofdstuk  (hoofdstuk 10).

Uitsluitend volledige doses geven.

Een vaccinatieserie die in het buitenland gestart is met DPT (P = pertussis/kinkhoest) + oraal poliovaccin kan op gebruikelijke wijze afgemaakt worden met D(K)TP-(Hib)-(HepB).

Vaccins die door ouders worden meegebracht vallen buiten het RVP en het inspuiten ervan is ongewenst.

Een gestarte serie mag altijd worden afgemaakt. Ook na de leeftijdsgrens, mits redelijke termijnen, passend bij de intervallen van de serie, gehanteerd worden.

Relevante leeftijden om voor bepaalde vaccinaties in aanmerking te komen:

 • MenACWY-tienervaccinatie: De vaccinatie kan op eigen initiatief tot de 18e verjaardag worden ingehaald, als de vaccinatie tijdens de uitbraakmaatregel of bij de 14-jarige oproep gemist is.
 • Pneu- en Hib-vaccinatie: tot de 2e verjaardag.

Er kunnen drie of vier vaccinaties gelijktijdig gegeven worden. Dit kan alleen als het in het belang van het kind is, naar oordeel van de jeugdarts en dit gebeurt in overleg met de ouders en - bij een ouder kind - het kind zelf.

Bij het inhaalschema heeft een langer interval tussen de vaccinaties de voorkeur boven een kort interval, zoals dat bij de reguliere schema’s voor zuigelingen ook het geval is. Ook op de leeftijd van 1 jaar of ouder geldt dat langere intervallen betere titers opleveren. Daarnaast houd je dan zoveel mogelijk de ‘normale’ combinaties van vaccinaties die tegelijk worden toegediend: DKTP-Hib-HepB met Pneu, en BMR Bof, mazelen, rodehond met MenACWY. Zie onderstaand schema.

Voor starten met vaccineren voor de eerste verjaardag, zie Hoofdstuk 7 Tijdstip van vaccinaties.

Nieuw inhaalschema vanaf de leeftijd van 1 jaar

 

DKTP-Hib-HepB

Pneu

BMR

MenACWY

T=0

DKTP-Hib-HepB-1

Pneu-1

 

 

T=1

 

 

BMR-1

MenACWY

 

Interval 2mnd (min: 2 wkn)

Interval 2mnd (min: 8 wkn)

Als kind al > 9jr: BMR-2 minimaal 1 maand na BMR-1

 

 

T=2

DKTP-Hib-HepB-2

Pneu-2

 

 

 

Interval 6 mnd (min: 5 mnd)

     
T=8 DKTP-Hib-HepB-3      

Kinderen worden, tot hun 18e verjaardag, actief benaderd door de RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-DVP-regiokantoren voor inhaalvaccinaties door middel van herinneringsuitnodigingen. Vestigers ontvangen een uitnodigingsbrief en vaccinatiekaarten.

De inhaalvaccinatie voor HPV op 16/17-jarige leeftijd die gepland stond voor het najaar in 2020 zal plaatsvinden in het voorjaar van 2021.

In de Beslisboom inhaalschema’s Rijksvaccinatieprogramma in paragraaf 10.12 en daarna in de Samenvatting regels inhaalschema RVP in paragraaf 10.13 staat op twee verschillende manieren weergegeven wat de basisprincipes zijn voor het maken van individuele inhaalschema’s. Uitgebreide informatie over inhaalschema’s staat in de volgende paragrafen.

Informatie over huidige vaccinatieschema's in het buitenland:

 • website van het ECDC
 • website van de WHO

Het vaccinatieschema van oudere kinderen kan afwijken van de schema’s die op deze websites staan. De anamnese is de belangrijkste bron voor de vaccinatiestatus.

 

10.2 Afwijken van het RVP-schema, inhaalschema’s en beslisboom

Als er later dan normaal gestart wordt met vaccineren in het kader van het RVP, is in Beslisboom inhaalschema’s Rijksvaccinatieprogramma in paragraaf 10.12 te zien welke vaccinaties een kind nodig heeft. Later starten met vaccineren kan betekenen dat er minder vaccinaties nodig zijn. In de beslisboom zijn vier basisschema’s opgenomen, ieder passend bij een bepaalde leeftijd waarop begonnen wordt met vaccineren. Welk basisschema van toepassing is hangt af van de huidige leeftijd van het kind en van de leeftijd waarop eventueel al vaccinaties zijn toegediend. Als er al vaccinaties zijn toegediend, moeten deze vergeleken worden met het basisschema. Indien van toepassing kunnen vaccinaties uit het basisschema worden weggelaten. Bij twijfel over een toediening is het beter om deze niet uit het basisschema weg te laten. Liever een vaccinatie te veel dan te weinig. Een eventuele extra vaccinatie heeft de voorkeur boven een incompleet schema. De beschreven intervallen hebben de voorkeur, maar mits onderbouwd, mag daar van afgeweken worden, zolang de minimumintervallen maar gehanteerd blijven (zie Hoofdstuk 7 Tijdstip van vaccinaties).

 

10.3 De basisimmuniteit

Basisimmuniteit wordt bereikt met het toedienen van een afgeronde serie vaccinaties en biedt langdurige bescherming. Soms is de bescherming zeer langdurig tot levenslang, soms zijn er regelmatig revaccinaties, ook wel boosters genoemd, noodzakelijk om het gewenste niveau van bescherming te handhaven. Hoeveel vaccinaties nodig zijn om basisimmuniteit te bereiken varieert per vaccin, maar ook de leeftijd speelt hierbij een rol.

Voorbeelden:

 • Als er in het 2e levensjaar gestart wordt met vaccineren is voor DKTP en HepB altijd een primaire serie van 2 vaccinaties voldoende met een revaccinatie een half jaar later, een zogenaamd 2+1-schema.
 • Als er in het 2e levensjaar gestart wordt met vaccineren is voor Hib slechts één vaccinatie voldoende voor een langdurige bescherming.
 • D(K)TP-vaccin heeft boosters nodig na de opbouw van de basisimmuniteit, anders neemt de bescherming weer af.
 • De basisimmuniteit van HepB en Hib biedt een langdurige bescherming zonder boosters.

   

10.4 Beschikbare vaccins voor toediening DKTP-Hib-HepB of onderdelen daarvan

Voor de inhaalschema’s van DKTP-Hib-HepB kan het zijn dat een kind slechts een deel van het hexavaccin nodig heeft vanwege vaccinaties die in het buitenland zijn gegeven of vanwege de leeftijd. De volgende vaccins zijn binnen het Rijksvaccinatieprogramma beschikbaar:

Vaxelis (DKTP-Hib-HepB):
Geschikt voor de opbouw van basisimmuniteit van alle componenten.

Vaxelis is een combinatievaccin in één spuit. De HepB en/of Hib-component kan niet worden weggelaten.

 • Moet gebruikt worden voor het opbouwen van basisimmuniteit DKTP, ook als er geen Hib en/of geen HepB meer nodig is.
 • Als een D(K)TP-boostervaccinatie en HepB nodig is, mag een Vaxelis toegediend worden als ouder of kind daar de voorkeur aan geeft (in plaats van een D(K)TP-vaccin en los HepB-vaccin).

Boostrix Polio (DKTP):

 • Geschikt als DKTP-boostervaccinatie bij kinderen die al basisimmuun zijn en in de leeftijd van 3 tot 6 jaar zijn.
 • Niet geschikt voor het opbouwen van basisimmuniteit. Daarvoor dient Vaxelis te worden gebruikt.

Revaxis (DTP):

 • Wordt gebruikt als DTP-boostervaccinatie (normaliter rond de leeftijd van 9 jaar).
 • Alleen geregistreerd als boostervaccinatie, dus als de basisimmuniteit al is opgebouwd en voor kinderen vanaf 6 jaar.

DTP van BBio:

 • Wordt gebruikt als DTP-boostervaccinatie (normaliter rond de leeftijd van 9 jaar, maar niet eerder dan de 6e verjaardag).
 • Is geschikt voor de opbouw van de basisimmuniteit voor kinderen vanaf 5 jaar, maar dat valt buiten het RVP.

Losse HepB-vaccins:

 • Engerix-B Junior is geschikt voor kinderen t/m 15 jaar die geen DKTP meer nodig hebben.
 • Engerix B is geschikt voor kinderen vanaf 16 jaar die geen DKTP meer nodig hebben.

   

10.5 Inhalen van DKTP-vaccinaties bij niet of onvolledig DKTP-Hib-HepB gevaccineerde kinderen

Voor het inhalen van een D(K)TP-(HepB)-vaccinatie gelden de volgende uitgangspunten:

 • Kinderen die in het buitenland gestart zijn met DKTP(-Hib) krijgen DKTP-Hib-HepB aangeboden. Het hepatitis B-vaccinatieschema wordt zo nodig afgemaakt met los  HepB-vaccin.
 • Kinderen die gestart zijn met DTP moeten de basisimmuniteit opnieuw opbouwen met DKTP-Hib-HepB.
 • Los oraal poliovaccin (opv) of los geïnactiveerd poliovaccin (ipv) gelden samen met een DKT Difterie Kinkhoest Tetanus als een DKTP.
 • Als er een DKTP-(Hib)-(HepB) vaccinatie is gegeven na de 2e verjaardag, komt de DKTP-boostervaccinatie voor 4-jarigen te vervallen.
 • Als er een D(K)TP-(Hib)-(HepB) vaccinatie is gegeven na de 6e verjaardag, komt de DTP-boostervaccinatie voor 9-jarigen te vervallen.
 • Kinderen die de basisimmuniteit voor de 2e verjaardag hebben voltooid, maar de boostervaccinatie hebben gemist rond 4 jaar en/of 9 jaar, moeten alsnog een boostervaccinatie hebben:
 • tot de 6e verjaardag met DKTP;
 • vanaf de 6e verjaardag met DTP.
 • Kinderen die de basisimmuniteit na de 6e verjaardag voltooien doen dat met DKTP-Hib-HepB. Boostrix Polio is niet geschikt voor de opbouw van de basisimmuniteit.
 • Kinderen die als revaccinatie in het buitenland een DKT hebben gehad i.p.v. de DTP op 9-jarige leeftijd en verder volledig conform het RVP gevaccineerd zijn, mogen nog een DTP krijgen, maar dat hoeft niet. Als een kind een basisserie heeft gehad plus een revaccinatie met een vaccin met een polio-component, zoals de 4-jarigen-DKTP-booster in het RVP, dan is het kind voldoende beschermd tegen polio.


Afhankelijk van de leeftijd van het kind en de vaccinaties die het al heeft gehad, zal de basisimmuniteit bereikt worden volgens de Beslisboom inhaalschema’s Rijksvaccinatieprogramma in paragraaf 10.12. Zie ook paragraaf 10.4 voor een overzicht van beschikbare vaccins en hun toepassing.

 

10.6 Inhalen van vaccinaties bij niet of onvolledig Hib-gevaccineerde kinderen

Voor het inhalen van een Hib-vaccinatie gelden de volgende uitgangspunten, ongeacht of het Hib-vaccin los of als component in een combinatievaccin is toegediend.

 • Hib-vaccinatie wordt tot de 2e verjaardag aangeboden omdat vanaf de leeftijd van 2 jaar invasieve Hib-ziekten vrijwel niet meer voorkomen.
 • Bij de start voor de eerste verjaardag wordt afhankelijk van het schema, standaard of aangepast, een 2+1 of 3+1 schema gehanteerd. Als de Hib-vaccinatie op de 1e verjaardag of later is toegediend dan is dit meteen de laatste Hib-vaccinatie. De basisimmunisatie voor Hib is dan afgerond.
 • Als een kind na het afronden basisimmunisatie voor Hib toch nog één of meer DKTP-HepB-vaccinatie(s) moet hebben, wordt met Vaxelis de Hib-component erbij gegeven. Dit kan geen kwaad.
 • Als een kind nog één Hib nodig heeft en geen DKTP en/of HepB, worden er met Vaxelis DKTP- en HepB-componenten bij gegeven. Dat kan geen kwaad. Er is binnen het RVP geen los Hib-vaccin beschikbaar.

Afhankelijk van de leeftijd van het kind en de vaccinaties die het heeft gehad, zal de basisimmuniteit bereikt worden volgens de Beslisboom inhaalschema’s Rijksvaccinatieprogramma in paragraaf 10.12

 

10.7 Inhalen van vaccinaties bij niet of onvolledig HepB-gevaccineerde kinderen

De volgende kinderen komen in aanmerking voor een inhaalvaccinatie:

 • Alle kinderen die ook de basisimmuniteit voor DKTP nog niet voltooid hebben. Zij ontvangen een combinatievaccin DKTP-Hib-HepB, ongeacht hun geboortejaar. Zo nodig wordt de HepB-vaccinatieserie met los vaccin voltooid. Afhankelijk van de leeftijd van het kind en de vaccinaties die het al heeft gehad, zal de basisimmuniteit bereikt worden volgens de Beslisboom inhaalschema’s Rijksvaccinatieprogramma in paragraaf 10.12.
 • Vestigers die de basisimmuniteit voor DKTP al wel bereikt hebben en al begonnen zijn met vaccinaties tegen hepatitis B, maar deze serie nog niet afgemaakt hebben. Het HepB-vaccinatieschema wordt afgemaakt in een 2+1-schema.
 • Alle kinderen die begonnen zijn met een HepB-vaccinatieserie op indicatie en deze vaccinatieserie nog niet hebben afgerond.

NB. Kinderen die de basisimmuniteit voor DKTP-(Hib) al voltooid hebben én geboren zijn voor 1 augustus 2011 in Nederland komen niet in aanmerking voor een hepatitis B-vaccinatie.
 

Bijzondere situaties

 • Kinderen van HBsAg-positieve moeders dienen hun vaccinaties tijdig te ontvangen; het gaat immers om postexpositieprofylaxe.
 • De HepB-serie is in het buitenland voltooid met een 3 dosesschema, een 0-1-6-maandenschema, een 0-2-6-maandenschema of een 0-1-5 maandenschema. Dit schema mag direct na de geboorte gestart worden. Een kind is hiermee voldoende gevaccineerd, mits het een schema betreft met voldoende grote intervallen (respectievelijk minimaal 1 en 4 maanden). Het maakt niet uit of er los hepatitis B-vaccin gebruikt is of een combinatievaccin (WHO, CDC Centers for Disease Control and Prevention).

Afhankelijk van de leeftijd van het kind en de vaccinaties die het al heeft gekregen, zal de basisimmuniteit bereikt worden volgens de Beslisboom inhaalschema’s Rijksvaccinatieprogramma in paragraaf 10.12.
 

10.8 Inhalen van vaccinaties bij niet of onvolledig Pneu-gevaccineerde kinderen

Voor het inhalen van een vaccinatie tegen pneumokokken met geconjugeerd vaccin gelden de volgende uitgangspunten (Spijkerman 2013, Gezondheidsraad 2013):

 • De Pneu-vaccinatie wordt tot de 2e verjaardag aangeboden, omdat na die leeftijd (tot de >65 jaar) invasieve pneumokokkeninfecties vrijwel niet meer voorkomen (zie Vaccinatie pneumokokken voor ouderen).
 • Bij een zuigeling (= tot de 1e verjaardag) moet gestart worden met een 2+1-schema.
 • Bij kinderen tussen de 1e en 2e verjaardag (bij wie vóór de 1e verjaardag geen of één vaccinatie is gegeven) worden twee vaccinaties gegeven met een interval van 2 maanden.
 • Kinderen van 2 jaar en ouder kunnen op medische indicatie, dus buiten het RVP, in aanmerking komen voor de vaccinatie en hebben dan aan één Pneu-vaccinatie, gevolgd door een PPV23 voldoende. Zie LCI-richtlijn Pneumokokkenziekte.

Afhankelijk van de leeftijd van het kind en al ontvangen vaccinaties zal de basisimmuniteit bereikt worden volgens de beslisboom in Beslisboom inhaalschema’s Rijksvaccinatieprogramma in paragraaf 10.12 en de (minimum) intervallen in tabel 9.
 

Tabel 9 Het inhaalschema Pneu-vaccinatie

Startleeftijd 3 maanden tot 1e verjaardag (RVP-schema)

Startleeftijd 1e tot 2e verjaardag

Vanaf de 2e verjaardag

2 x Pneu met een interval van 8 weken (minimuminterval is 6 weken) en 6 maanden daarna 1 x Pneu

2 x Pneu met een interval van 2 maanden (minimuminterval is 8 weken)

Reguliere RVP:  geen indicatie voor Pneu

 

10.9 Inhalen van vaccinaties bij niet of onvolledig BMR-gevaccineerde kinderen

Voor het inhalen van een BMR-vaccinatie gelden de volgende uitgangspunten:

 • De volledige BMR-vaccinatie bestaat binnen het RVP uit twee doses. De eerste vaccinatie wordt gegeven na de eerste verjaardag, meestal rond 14 maanden. De tweede BMR-vaccinatie in het jaar dat het kind 9 jaar wordt.
 • Een BMR-vaccinatie die is gegeven op de leeftijd van 12 of 13 maanden geldt als een BMR-vaccinatie op de leeftijd van 14 maanden.
 • Een BMR-vaccinatie die op indicatie vóór de 1e verjaardag is gegeven, geldt niet als een BMR-vaccinatie op 14 maanden, omdat de vaccinatie door de aanwezigheid van maternale antistoffen mogelijk nog niet volledig gewerkt heeft. Deze wordt op de leeftijd van 14 maanden alsnog gegeven.
 • Het minimuminterval tussen twee BMR-vaccinaties is 4 weken.
 • Als in het buitenland één of twee losse componenten uit de BMR-vaccinatie zijn toegediend, moet de BMR- vaccinatie opnieuw worden toegediend.
 • Een kind met een leeftijd tussen 14 maanden en 9 jaar, krijgt eerst één BMR-vaccinatie. De tweede wordt in principe gegeven tijdens de groepsvaccinatie rond de 9e verjaardag.
 • Een kind van 9 jaar of ouder krijgt twee BMR-vaccinaties met een minimuminterval van 4 weken.

Afhankelijk van de leeftijd van het kind en al ontvangen vaccinaties, zal de basisimmuniteit bereikt worden volgens de Beslisboom inhaalschema’s Rijksvaccinatieprogramma in paragraaf 10.12.

 

10.10 Inhalen van de vaccinatie bij niet of onvolledig MenACWY-gevaccineerde kinderen

Voor het inhalen van de peutervaccinatie tegen meningokokken ACWY gelden de volgende uitgangspunten. Zie ook tabel 10 hieronder.

 • Er zijn meerdere soorten meningokokkenvaccins, namelijk geconjugeerde vaccins en polysachariden vaccins. Voor meningokokkenACWY wordt in het RVP een geconjugeerd vaccin geadviseerd.
 • Kinderen geboren t/m 31-12-2018 komen in aanmerking voor de MenACWY-vaccinatie, mits zij geen MenC- of MenACWY-vaccinatie hebben gehad op de leeftijd van 1 jaar of ouder. Dit geldt ook voor kinderen bij wie onduidelijk is wat voor soort vaccin er is gegeven.
 • Kinderen geboren vanaf 1-1-2019 hebben recht op de peuter-MenACWY, indien zij die nog niet hebben gehad. Dus ook als zij wel een MenC-vaccinatie hebben gehad.
 • Vaccinatie in het 2e levensjaar van een kind is noodzakelijk om voldoende immuniteit op te bouwen, ook als het kind op de zuigelingenleeftijd tot de 1e verjaardag buiten het RVP drie doses MenACWY- of MenC-vaccin heeft gekregen.
 • De MenACWY-vaccinatie wordt gegeven na de eerste verjaardag, meestal rond 14 maanden.
 • Na de 1e verjaardag is één MenACWY-vaccinatie tot de tienerleeftijd van 13/14 jaar voldoende.

Voor het inhalen van de tienervaccinatie op 13/14 jarige leeftijd tegen meningokokken ACWY gelden de volgende uitgangspunten:

 • Tieners krijgen een uitnodiging in het jaar dat ze 14 jaar worden, tenzij ze op of na hun 11e verjaardag al een MenACWY-vaccinatie gehad hebben.
 • Na een half jaar vindt een herhaalde oproep plaats, tenzij ze inmiddels al een MenACWY-vaccinatie gehad hebben.
 • Na toediening op de leeftijd van 11 jaar of ouder is de werkingsduur van het vaccin minimaal 10 jaar (zie bijsluiter). Dit was voorheen 5 jaar en is in 2021 aangepast op basis van resultaten van langere termijn follow-up.
 • Vestigers uit cohort 2006 of later die de vaccinatie in het jaar dat je 14 wordt zijn misgelopen, omdat ze later in Nederland zijn gekomen, krijgen de vaccinatie alsnog aangeboden en worden automatisch voor de groepsvaccinaties opgeroepen (meegeveegd), mits ze nog geen 18 jaar zijn.
 • Tieners uit cohort 2003 t/m 2005 kunnen vanuit het RVP gevaccineerd worden, als ze de vaccinatie tijdens de uitbraakmaatregel niet gehad hebben.

Afhankelijk van de leeftijd van het kind en al ontvangen vaccinaties, zal de basisimmuniteit bereikt worden volgens de Beslisboom inhaalschema’s Rijksvaccinatieprogramma in paragraaf 10.12.

Tabel 10. Het (inhaal)schema MenACWY-vaccinatie

Leeftijd nu

Eerdere Men(A)C(WY)-vaccinaties?

Beleid RVP

< 12 mnd

Nee

Peuter MenACWY-vaccinatie rond 14 mnd
Geen indicatie om deze te vervroegen

Niet geven vóór 1e verjaardag

1 of meer MenC of MenACWY-vaccinaties vóór de 1e verjaardag

12 mnd- 13 jaar

Nee

MenACWY-vaccinatie rond 14 mnd 
Geen indicatie om deze te vervroegen
Indien al > 14 mnd: z.s.m. deze (inhaal) peuterprik inhalen

1 of meer MenC of MenACWY-vaccinaties vóór de 1e verjaardag

1 (of meer) MenC of MenACWY-vaccinaties NA de 1e verjaardag

Geboren t/m 31-12-2018: Geen (inhaal) peuter MenACWY-vaccinatie vanuit de uitbraakmaatregel
Geboren in 2019 of later: Na een MenC na 1e verjaardag wel recht op een MenACWY vanuit het RVP

Tieners die dit jaar 14 jaar worden (cohort 2007) of het vorig jaar geworden zijn (cohort 2006)

Op of na de 11e verjaardag wél een MenACWY gehad

Geen tiener MenACWY-vaccinatie vanuit RVP

Op of na de 11e verjaardag geen MenACWY gehad

Tiener MenACWY-vaccinatie vanuit RVP

Tieners geboren in 2003 t/m 2005

In 2018, 2019 of 2020 wél een MenACWY gehad

Geen tiener MenACWY-vaccinatie vanuit RVP

In 2018, 2019 of 2020 geen Men ACWY gehad

Tiener MenACWY-vaccinatie op eigen verzoek, tot de 18e verjaardag


10.11 Inhalen van vaccinaties bij niet of onvolledig HPV-gevaccineerde meisjes

Voor het inhalen van HPV-vaccinaties gelden de volgende uitgangspunten (Tunis 2016):

 • Vestigers die de vaccinatie op 12/13-jarige leeftijd zijn misgelopen, omdat ze later in Nederland zijn gekomen, krijgen de vaccinatieserie alsnog aangeboden en worden automatisch voor de groepsvaccinaties opgeroepen.
 • Als er al één of twee vaccinaties met Gardasil of een onbekend vaccin is/zijn toegediend, mag de serie afgemaakt worden met Cervarix. Dit heeft de voorkeur boven het geven van een nieuwe serie HPV-vaccinaties. Als er gestart is voor de leeftijd van 15 jaar wordt een 0-6-schema gehanteerd en vanaf 15 jaar een 0-1-6-schema (Puthanakit 2013, Romanowski 2013). Als het interval kleiner is dan het minimuminterval moet de vaccinatie opnieuw gegeven worden. Indien dit gebeurt bij het 0-6-schema, moet de derde vaccinatie 5 maanden na de tweede vaccinatie gegeven worden, conform de regels voor een 0-1-6-schema. Bij meisjes die starten met HPV- vaccinatie na de 15e verjaardag geldt altijd een 0-1-6-schema. Als in dit schema een vaccinatie te vroeg wordt gegeven, moet de betreffende vaccinatie opnieuw worden gegeven met het juiste interval met de voorlaatste vaccinatie. De te vroeg gegeven vaccinatie wordt niet meegerekend.
 • Het streefinterval is nodig voor een goede opbouw van antistoffen en is het uitgangspunt voor de reguliere planning. Een wat langer interval is ook goed.
   

Tabel 11. Het HPV-(inhaal)schema voor meisjes

Leeftijd tot 15 jaar

HPV

Streefinterval

Uitnodiging voor eerstvolgende (groeps)vaccinatie

HPV1

 

6 maanden later

HPV2

6 maanden na HPV1 (min: 5 maanden  = 150 dagen)

Leeftijd 15 tot 18 jaar

Uitnodigingen voor eerstvolgende (groeps)vaccinatie

HPV1

 

1 maand later

HPV2

1 maand na HPV1 (min: 3 weken = 21 dagen)

6 maanden na HPV1

HPV3

5 maanden na HPV2 (min: 4 maanden = 120 dagen)

10.12 Beslisboom voor inhaalschema's Rijksvaccinatieprogramma

Download hier de Beslisboom voor inhaalschema's Rijksvaccinatieprogramma 2021.

10.13 Samenvatting regels inhaalschema

DKTP Difterie, kinkhoest, tetanus, polio en hepatitis B

Start in de eerste 6 maanden:

Standaard vaccinatieschema:

 • 3-5-11 maand na maternale kinkhoestvaccinatie en bij ontbreken risicofactoren.
 • Minimuminterval primaire serie = 6 weken.  
 • Minimuminterval: revaccinatie = 5 maanden.

Aangepast vaccinatieschema: 2-3-5-11 maand

Start vanaf 6 maanden tot 1e verjaardag:

Voor alle zuigelingen geldt het vaccinatieschema: 0-1-3-9 maand

 • Minimuminterval primaire serie = 2 weken.
 • Eén interval in primaire serie korter dan 4 weken, dan ander interval minimaal 4 weken. 
 • Minimuminterval: revaccinatie = 5 maanden.
   

Start vanaf 1e verjaardag0-2-8 maand

 • Minimuminterval primaire serie = 2 weken.
 • Minimuminterval: revaccinatie = 5 maanden.

Bijzonderheid D(K)TP

 • Boostervaccinaties DKTP met ± 4 jaar en DTP Difterie, Tetanus en Poliomyelitis met ± 9 jaar;
 • Indien eerste revaccinatie ná 2e verjaardag: boostervaccinatie op leeftijd ± 4 jaar vervalt.
 • Indien eerste revaccinatie ná 6e verjaardag: boostervaccinatie op leeftijd ± 9 jaar vervalt.

Bijzonderheid hepatitis B

 • In het buitenland toegediend 3-doses schema (start vanaf de geboortedag) is voldoende, mits het interval tussen de eerste en tweede vaccinatie minimaal 1 maand is en tussen de tweede en derde vaccinatie minimaal 4 maanden is.
 • Let op: tijdig vaccineren van kinderen van moeders die hepatitis B-drager zijn.
   

Hib

 • Vervalt indien kind 2 jaar is of ouder.
 • 2+1-schema of 3+1-schema afhankelijk van het schema.
 • Minimuminterval primaire serie: zie bij DKTP en HepB; revaccinatie = 5 maanden.
 • Met eén Hib na 1e verjaardag is de basisimmuniteit voor Hib bereikt.
   

Pneumokokken

 • Vervalt indien kind 2 jaar is of ouder.
 • 3-5-11 maandenschema indien start tot 1e verjaardag, met intervallen van 8 weken en 6 maanden.
 • 1+1 schema vanaf 1e verjaardag, met interval van 2 maanden.
 • Minimuminterval primaire serie = 6 weken; revaccinatie = 5 maanden.
 • Minimuminterval bij 1+1-schema vanaf 1e verjaardag = 8 weken.
   

BMR Bof, mazelen, rodehond

 • Telt niet mee indien gegeven voor 1e verjaardag.
 • Vaccinaties ná 1e verjaardag met minimuminterval 4 weken (normaliter op leeftijden ± 14 maanden en ± 9 jaar).
   

MenACWY

Peutervaccinatie

 • Indicatie: geboren in of na 2019 en nog geen geconjugeerd MenACWY gehad na 1e verjaardag, of geboren vóór 01-01-2019 en nog helemaal geen geconjugeerd MenACWY of MenC gehad na de 1e verjaardag.
 • Telt niet mee indien gegeven voor 1e verjaardag.
 • Eén vaccinatie ná 1e verjaardag.

Tienervaccinatie

 • Indicatie RVP Rijksvaccinatieprogramma: geboren in of na 2007, dan 1 vaccinatie in het jaar dat tiener 14 jaar wordt, of later als inhaalvaccinatie.
 • Geboren in 2003 t/m 2006: 1 vaccinatie kan nog worden ingehaald tot de 18e verjaardag.
   

HPV

 • Start vóór 15e verjaardag: 0-6-maandenschema met minimuminterval van 5 maanden (150 dagen).
 • Start vanaf 15e verjaardag: 0-1-6-maandenschema (minimuminterval: primaire serie = 3 weken (21 dagen); revaccinatie = 120 dagen).