Door naar volgend hoofdstuk

11.1 Folders en publieksvoorlichting

Als de pasgeboren baby ongeveer 4 tot 6 weken oud is, ontvangen de ouders een oproepset die bestaat uit: een uitnodigingsbrief, de brochure Bescherm uw kind tegen 12 infectieziekten, vaccinatiekaarten en een vaccinatiebewijs.

Als onderdeel van de oproepset en op Rijksvaccinatieprogramma.nl zijn folders beschikbaar met informatie over alle RVPRijksvaccinatieprogramma-vaccinaties en de prikmomenten. Op de publiekswebsite Rijksvaccinatieprogramma.nl staat uitgebreide informatie voor ouders over het RVP en de RVP-vaccinaties, van veelgestelde vragen tot bijsluiterteksten en uitleg over de vaccinbestanddelen.

De folders:

Er is een Engelstalig deel van de website Rijksvaccinatieprogramma.nl. Op verzoek van en in samenwerking met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) en GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Nederland is de folder 'Bescherm uw kind tegen infectieziekten' vertaald in het Arabisch, Armeens, Koreaans, Chinees, Engels, Farsi, Frans, Russisch, Somalisch, Tigrinya en Oeigoers.

11.2 Begeleiding ouders en toestemming voor vaccineren

De uitvoerders van het RVPRijksvaccinatieprogramma begeleiden ouders bij hun keuze tot vaccinatie door tijdens een gesprek in te gaan op het belang van vaccinatie, de effectiviteit (Wijhe 2016) en mogelijke bijwerkingen te benoemen. Daarnaast wordt ingegaan op eventuele twijfels van ouders en wordt voorlichting op maat gegeven. De ouders worden geattendeerd op de website van het RVP (Rijksvaccinatieprogramma.nl). Bovendien wordt expliciet toegelicht dat zij zelf vermoede bijwerkingen bij Bijwerkingencentrum Lareb kunnen melden. Er zijn drie brochures online beschikbaar die ondersteuning bieden bij de begeleiding:

Zowel voor deelname aan het RVP als voor het verwerken van de persoonsgegevens, waaronder doorlevering vanuit de uitvoerders van de jeugdgezondheidszorg (JGZJeugdgezondheidszorg-organisaties) aan het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, is wettelijk vereist dat er toestemming wordt gevraagd. Voor dat laatste is de technische ondersteuning nog niet gerealiseerd. Over het verkrijgen van deze geïnformeerde toestemming, ook ‘informed consent’ genoemd is een aparte RVP richtlijn geschreven. Deze professionele RVP-richtlijn ‘Informed Consent’ is in 2018 ontwikkeld om te voldoen aan de wettelijke eisen en tegelijk ook bedoeld om een handvat te bieden in het gesprek met ouders over het RVP. Zo lang de registratie niet digitaal in het DDJGZ is vast te leggen, wordt de informed consent t.a.v. de uitwisseling van data tussen JGZ en RIVM nog niet actief uitgevraagd.

11.3 Oproepen RVP en centrale registratie van vaccinaties

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft als taak het oproepen van de te vaccineren kinderen en het registreren van de toegediende vaccinaties. Als een baby bij de gemeente wordt aangegeven komen de gegevens in de Basis Registratie Personen (BRP) te staan. Deze gegevens komen ook in de landelijke database van het RIVM, Praeventis.

Ongeveer 4-6 weken na de geboorte van hun kind ontvangen de ouder(s) een oproepset, bestaande uit een brief, een vaccinatiebewijs, vaccinatiekaarten en een algemene brochure over het RVPRijksvaccinatieprogramma. Voor evaluatie van het programma is het belangrijk dat alle vaccinaties geregistreerd worden in Praeventis. Het RIVM-DVP heeft de taak de toegediende vaccinaties vast te leggen in Praeventis. Deze registratie vindt plaats met behulp van RVP-Online of op basis van de door de uitvoerende organisaties opgestuurde vaccinatiekaarten of door elektronisch berichtenverkeer tussen JGZJeugdgezondheidszorg-organisaties en het RIVM (digitale uitwisseling tussen DD JGZ en Praeventis).

11.4 RVP-Online en elektronisch berichtenverkeer

Tijdens de vaccinatiezitting worden de vaccinatiegegevens direct met behulp van RVPRijksvaccinatieprogramma-Online of een digitale koppeling tussen de JGZJeugdgezondheidszorg-organisatie en het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu digitaal geregistreerd of geraadpleegd. Vaccinaties van kinderen zonder BSNBurger Service Nummer kunnen niet via het berichtenverkeer geregistreerd of geraadpleegd worden.

11.5 Vaccinatiekaarten

In de situaties dat er met RVPRijksvaccinatieprogramma-Online wordt gewerkt of als er een digitale uitwisseling mogelijk is, is onderstaande NIET van toepassing.

Voor iedere vaccinatie die niet digitaal geregistreerd kan worden, dient de bijbehorende vaccinatiekaart opgestuurd te worden. Indien de ouders geen eigen vaccinatiekaarten bij zich hebben, moet een zogenoemde blauwerandkaart van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ingevuld en opgestuurd worden. Het is belangrijk dat de kaart volledig ingevuld wordt, bij voorkeur ook met het BSNBurger Service Nummer- of V- nummer van het kind. Op een blauwerandkaart van het RIVM kunnen meerdere vaccinaties vermeld worden. Indien vaccinnaam en chargenummer niet overeenkomen dan is het chargenummer bepalend.

Op de vaccinatiekaart staat niet alleen naam, adres en geboortedatum maar soms ook het BSN-nummer van het kind. Met deze complete identiteitsgegevens van een kind moet zorgvuldig worden omgegaan, zodat misbruik wordt voorkomen. Als u een vaccinatiekaart niet retour stuurt, let er dan op dat deze kaart goed wordt vernietigd, bijvoorbeeld door een papierversnipperaar.

11.6 Bijzondere situaties

Registratie van in het buitenland gegeven vaccinaties

Bij vestiging vanuit het buitenland vraagt het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-DVP-regiokantoor de ouders van de kinderen om een kopie van hun vaccinatiebewijs. Op basis van die gegevens krijgen ouders zo nodig aanvullende vaccinatiekaarten toegestuurd met een vaccinatiebewijs, waarop de reeds gegeven vaccinaties vermeld staan, voor zover deze voor het RVPRijksvaccinatieprogramma relevant zijn. Als ouders niet reageren op het verzoek van het RIVM-DVP-regiokantoor, ontvangen ze een oproepset met vaccinatiekaarten voor het hele RVP, passend bij de leeftijd van het kind.

Vervroegde BMRBof, mazelen, rodehond-vaccinatie

(In de situaties dat er met RVP-Online wordt gewerkt of als er een digitale uitwisseling bestaat tussen DD JGZJeugdgezondheidszorg en Praeventis is onderstaande NIET van toepassing.) Voor een BMR-vaccinatie die voor de leeftijd van 1 jaar wordt toegediend moet een blauwerandkaart van het RIVM worden gebruikt, zodat de BMR-kaart behouden blijft voor de BMR na de 1e verjaardag.

Toediening DKTPDifterie, kinkhoest, tetanus, polio-HepB (bij gebruik van Infanrix hexa)

Er zijn twee situaties mogelijk:

  • Hib-component onterecht niet gegeven. Vaccinatiekaarten: barcode doorstrepen en op de DKTP-Hib-HepB-vaccinatiekaart het hexavlagetiket met chargenummer plakken en er bij vermelden: ‘Hib niet opgelost, toediening Hib-vaccinatie zal alsnog gebeuren’. RVP-Online en DD-JGZ met digitale koppeling Praeventis: Kies DKTP-HepB Hexa ZONDER Hib en zet bij RVP-Online in het memoveld achter de hexavaccinatie: ‘Hib niet opgelost, toediening Hib-vaccinatie zal alsnog gebeuren’.
  • Hib-component terecht niet gegeven. Vaccinatiekaarten: barcode doorstrepen en op de DKTP-Hib-HepB-vaccinatiekaart het hexavlagetiket met chargenummer plakken en er bij vermelden ‘Hib niet opgelost’. RVP-Online en DD-JGZ met digitale koppeling Praeventis: Kies: DKTP-HepB Hexa ZONDER Hib.

11.7 Bezwaar oproepen RVP

Als ouders aan de JGZJeugdgezondheidszorg-medewerker melden dat zij een bepaalde vaccinatie of alle vaccinaties van het RVPRijksvaccinatieprogramma (om medische of andere redenen) niet willen voor hun kind, moet dit worden doorgegeven aan het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-DVP-regiokantoor. Dit kan vrij eenvoudig via de digitale koppeling tussen DD-JGZ en Praeventis. Een vermelding van een bezwaar in het DD JGZ dossier komt rechtstreeks in Praeventis. Maar in principe is het een verantwoordelijkheid van de ouders. Zij kunnen ook zelf bij het RIVM aangeven dat ze geen oproepen voor vaccinatie willen ontvangen. Het RIVM-DVP-regiokantoor stuurt in beide gevallen een bevestigingsbrief voor ontvangst naar het BRP-adres (Basis Registratie Personen) van het betreffende kind met de mededeling dat er geen herinneringsoproepen meer gestuurd zullen worden.

Bezwaar zonder medische reden

Kinderen tot 12 jaar

Kinderen tot en met 11 jaar vallen volledig onder de zeggenschap van de ouders. De registratie van het bezwaar tegen oproepen blijft staan, totdat ouders zelf aangeven, dat zij weer oproepen voor het RVP wensen te ontvangen. Bij iedere nieuwe fase van het RVP (zie paragraaf 11.8) zullen de ouders een brief krijgen van het RIVM waarin staat dat zij aangegeven hebben geen oproepen te willen ontvangen. Ze worden echter wel geattendeerd op de vaccinaties waar hun kind nu voor in aanmerking zou komen. De ouder kan dan heroverwegen, maar hoeft niets te doen als het besluit onveranderd blijft. 

Kinderen van 12 tot 16 jaar

Kinderen vanaf 12 tot en met 15 jaar hebben volgens de wet bij medische behandelingen of onderzoeken een belangrijke eigen stem. Bij verschil van mening tussen kind en ouders, is de mening van het kind doorslaggevend als duidelijk is dat het kind goed weet waarover het gaat. De registratie betreffende een eerder gemelde wens geen oproepen te ontvangen vervalt automatisch en er worden weer reguliere oproepen gestuurd. Dat betekent concreet dat de oproep voor de HPV-vaccinaties naar het meisje en haar ouders wordt gestuurd.

Kinderen vanaf 16 jaar en ouder worden door de WGBO op één lijn gesteld met volwassene

Bezwaar met medische reden

Tijdelijk geen oproepkaarten willen ontvangen in verband met een medische reden

Vaccinatiekaart niet opsturen, maar gebruiken zodra de vaccinatie gegeven wordt. Leg dit NIET vast in het DD JGZ als bezwaar, want er is geen sprake van bezwaar maar uitstel.

Langdurig geen oproepkaarten willen ontvangen in verband met medische reden

Vaccinatiekaart niet opsturen. Doorgeven aan de medisch adviseur RIVM: de NAW-gegevens en geboortedatum van het kind, de reden van het bezwaar, om welke vaccinaties het gaat, de gegevens van de specialist en de verwachte duur van contra-indicatie voor vaccinatie(s). De medisch adviseur registreert het medisch bezwaar, meestal voor BMRBof, mazelen, rodehond (levend vaccin) in Praeventis. Het RIVM stuurt de ouders per brief een bevestiging van de registratie van het medisch bezwaar. Bij een verzoek om uitstel om medische redenen kan in Praeventis een einddatum aangegeven worden bij de betreffende vaccinaties. Als deze datum verlopen is, worden de oproepen alsnog verzonden. Als bijvoorbeeld medicatie langdurig of levenslang gebruikt moet worden, kan het bezwaar zonder einddatum worden vermeld. Praeventis zal dan nooit oproepen versturen voor deze vaccinatie.

Meestal betekent een medisch bezwaar dat de vaccinatiekaart voor de BMR- vaccinatie (levend vaccin) niet meer verstuurd wordt, totdat de ouders aangeven, dat het vaccin weer toegediend kan worden. De vaccinatiekaarten van de andere (dode) vaccins worden wel verstuurd. Ouders kunnen in overleg met specialist bespreken wat het beste moment is om deze vaccinaties toe te dienen.

Indien er een digitale koppeling is tussen DD JGZ en Praeventis kan een medisch bezwaar ook door een vermelding in het DD JGZ doorgegeven worden. Dit medisch bezwaar alleen vastleggen in het DD JGZ na mondeling contact met de medisch adviseur.

11.8 Herinneringsoproepen

Bij de herinneringsoproepen voor vaccinaties zijn de gegevens zoals die in Praeventis staan bepalend. Er worden vier fasen onderscheiden waarin gevaccineerd wordt en waarvoor oproepbrieven en vaccinatiekaarten opgestuurd worden:

  1. opbouw basisimmuniteit, normaliter in de eerste 14 levensmaanden;
  2. de DKTPDifterie, kinkhoest, tetanus, polio-booster in het jaar dat een kind 4 jaar wordt;
  3. de DTPDifterie, Tetanus en Poliomyelitis-booster en 2e BMRBof, mazelen, rodehond in het jaar dat een kind 9 jaar wordt;
  4. de HPV-serie voor meisjes in het jaar dat een meisje 13 jaar wordt.

 Termijnen voor herinneringsoproepen
Voor de vaccinaties ter opbouw van de basisimmuniteit wordt een rappeltermijn van 4 maanden gehanteerd. Uitzondering hierbij zijn de HepB-vaccinaties voor baby’s van moeders die hepatitis B-drager zijn. Dan is de herinneringstermijn: 5 dagen voor HepB-0, 14 dagen voor HepB1, HepB2, HepB3 en 30 dagen voor HepB4.
Voor de 4-jarigenvaccinatie, de 9-jarigenvaccinatie en voor de HPV-vaccinaties is de herinneringstermijn ongeveer een half jaar.


Bij rappellering maakt het uit of iemand heeft aangegeven geheel of gedeeltelijk af te zien van deelname RVPRijksvaccinatieprogramma. Hierbij zijn twee situaties mogelijk:

Er is geen bezwaar tegen oproepen RVP.

Indien een vaccinatie niet geregistreerd staat in Praeventis en wel geïndiceerd is, gaat er eenmalig ter herinnering een vaccinatiekaart naar de ouders. Daarnaast wordt bij de verzending van de vaccinatiekaart(en) in fase 2 en 3 nagegaan of er in de vorige fase nog vaccinaties ontbreken. Voor ontbrekende vaccinaties worden dan vaccinatiekaarten meegezonden. Daarna stoppen de herinneringsoproepen. Wel kan er op initiatief van het kind zelf, al dan niet in samenspraak met ouder of professional tot de 18e verjaardag gevaccineerd worden.

Er is wel bezwaar tegen oproepen RVP.

Indien een vaccinatie niet geregistreerd staat in Praeventis, wel geïndiceerd is, maar er is bezwaar gemaakt tegen de oproepen voor het RVP (medisch of anders) gaat er geen vaccinatiekaart ter herinnering naar de ouders.

Indien de reden van het bezwaar niet medisch is maar anders, wordt in de volgende fase (in fase 2, 3 en 4) geen vaccinatiekaart maar een brief aan de ouders gestuurd. Daarin staat dat zij aangegeven hebben geen oproepen meer te willen ontvangen. Ze worden echter wel geattendeerd op de vaccinaties waar hun kind nu voor in aanmerking zou komen. Hun mening kan veranderd zijn. De ontbrekende relevante vaccinaties worden in de brief wel genoemd, maar er worden geen vaccinatiekaarten meegezonden. Als het kind 12 jaar oud is, mag het zelf (mee) beslissen en verandert bovenstaande procedure. De registratie betreffende het bezwaar vervalt en er worden weer reguliere oproepen gestuurd. Dat betekent concreet dat de uitnodiging voor de HPV-vaccinaties naar het meisje en haar ouders wordt gestuurd.

Indien er een medische reden is om af te zien van deelname aan het RVP worden er in een volgende fase geen herinneringen verstuurd.

Als ouders geen oproepen voor het RVP willen ontvangen, met of zonder medische reden, en dat is niet bij het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-DVP-regiokantoor bekend en dus niet in Praeventis geregistreerd, worden er gewoon herinneringsoproepen verstuurd.