Door naar volgend hoofdstuk

Vanaf 01-01-2022 wordt geregistreerd of ouder(s) en/of de jongere toestemming hebben gegeven voor het uitwisselen van vaccinatiegegevens met persoonsgegevens. Onderstaande is alleen van toepassing op die situaties waarbij deze toestemming is gegeven.

Bezwaren

Indien een vaccinatie uitgesteld wordt, bijvoorbeeld omdat het kind zich niet lekker voelt, moet dit niet doorgegeven worden als een bezwaar. Vul het medisch bezwaar pas in na overleg met de medisch adviseur.

Een bezwaar, medisch of principieel, heeft geen invloed op de planning in Praeventis. De planning blijft zoals die past bij de leeftijd van het kind, er worden echter geen (herinnerings-)oproepen verstuurd.

Let op bij het opvragen van de vaccinatiestatus bij het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Er kan dus een BMR Bof, Mazelen en rodehond (Bof, Mazelen en rodehond)-vaccinatie gepland staan, terwijl deze absoluut niet mag worden toegediend in verband met een medisch bezwaar. Vraag in het geval van een principieel bezwaar goed na of het bezwaar alleen de vaccinaties betreft die op dat moment toegediend zouden worden of dat het bezwaar het hele RVP Rijksvaccinatieprogramma (Rijksvaccinatieprogramma) betreft.

BSN Burger Service Nummer (Burger Service Nummer)

Als een kind geen BSN heeft, kunnen geen gegevens via het LSP uitgewisseld worden. Gebruik het digitale vaccinregistratieformulier.

Bijzondere schema’s

Indien een kind op indicatie extra vaccinaties heeft gehad, dan worden niet alle toegediende vaccinaties binnen Praeventis geldig verklaard. Dit komt bijvoorbeeld voor bij opnieuw vaccineren na stamceltransplantatie of een extra hepatitis B-serie in verband met een te lage titer. Dit is een beperking van Praeventis. Deze extra vaccinaties kunnen niet geldig verklaard worden, maar worden wel getoond in de vaccinatiestatus die de JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg)-medewerker kan opvragen. Bij vragen over het vaccinatieschema bij deze kinderen kan beter telefonisch contact opgenomen worden met de medisch adviseur via het RIVM–DVP-regiokantoor.

Chargenummer

Kies chargenummers uit de lijst die dagelijks ontvangen wordt; voer dus nooit handmatig in.

Revaxis: het chargenummer op de spuit is verkort. Op de spuiten van Revaxis (zowel single- als tenpack-verpakkingen) staat een verkort chargenummer ten opzichte van het chargenummer op het doosje. Normaal staat op zowel de spuit als het doosje hetzelfde chargenummer. De verkorte chargenummers staan niet in Praeventis en DD JGZ. Daarom verzoeken we om het lange chargenummer van het doosje te selecteren in het systeem. Voorbeeld: op de spuit staat M7087, op het doosje M70873V, selecteer dan M70873V.
NB. Voer niet handmatig verkorte chargenummers in.

Nimenrix: op de verpakking en de flacon staat een ander chargenummer dan op de spuit. Voor een goede registratie is het van belang om het chargenummer van de verpakking en de flacon te gebruiken. De houdbaarheid van de flacon is namelijk korter dan de houdbaarheid van de spuit.

Fouten

Ongeldige vaccinaties worden vanaf 01-01-2021 getoond bij de opvraag van een vaccinatiestatus. Stuur herstelberichten binnen een week na ontvangst van de foutmelding. Daarmee blijft Praeventis up-to-date en krijg je ook een correcte vaccinatiestatus bij het opvragen van een vaccinatiestatus.

Fouten gemaakt op de dag waarop je ze tevens zelf ontdekt, kan je in DD JGZ herstellen en komen niet in Praeventis terecht. Er wordt alleen ’s nachts uitgewisseld tussen DD JGZ en het RIVM.

Indien je een correctie wilt doorvoeren, moet dit in het eigen DD JGZ gebeuren. Vervolgens gaat er een herstelbericht naar het RIVM. Vroeger werd er gebeld of gemaild naar het RIVM om iets te corrigeren. Vanaf de invoering van het DD JGZ moeten de correcties in het bronsysteem (DD JGZ) plaatsvinden. Op basis van contactID wordt de foute registratie in Praeventis overschreven door de laatste verbeterde registratie.

Locatiecode

Deze code hoort bij de locatie waar het kind gevaccineerd is of bij de locatie waar het vaccin in de koelkast staat. Het hoeft dus niet de locatie te zijn waar het kind in zorg is. Kies de locatiecode altijd uit de lijst. Bij verhuizing van een CB wordt een nieuwe code aangevraagd. Geef deze code ook aan de eigen functioneel beheerder door, zodat de nieuwe locatiecode binnen het systeem gebruikt wordt.

Vaccinaties door eigen JGZ

Geef alleen de vaccinaties door die de JGZ-organisatie zelf toegediend heeft. Zie voor meer informatie de factsheet met veelgestelde vragen en antwoorden over digitale uitwisseling tussen de JGZ en het RIVM van Nictiz.

Indicatie DKTP Difterie, Kinkhoest, Tetanus en Poliomyelitis (Difterie, Kinkhoest, Tetanus en Poliomyelitis)-schema

De jeugdarts bepaalt welk DKTP-schema een kind volgt of gevolgd heeft. Het is belangrijk dat deze indicatie op de juiste plek wordt genoteerd in DD JGZ en digitaal wordt doorgegeven aan het RIVM, zodat in Praeventis de juiste indicatie staat. Voor kinderen geboren vanaf 01-01-2020 is dat noodzakelijk. Dat voorkomt onnodige rappels en onjuiste informatie bij raadpleging van toegediende vaccinaties bij het RIVM.

Een T = 0-2-8-maandenschema kan geïndiceerd worden bij kinderen geboren vanaf 01-01-2012. Een T = 0-1-3-9-maandenschema kan geïndiceerd worden bij kinderen die in 2020 of later met het zuigelingenschema zijn begonnen.