Terug naar eerste hoofdstuk

Referenties

Richtlijnen

Websites van betrokken organisaties

Afkortingen

Actiz

Branchevereniging organisaties die actief zijn op het gebied van zorg en ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken en jeugd

AEFI

Adverse event following immunisation

AJN

Jeugdartsen Nederland

Amvb

Algemene maatregel van bestuur

BCG

Bacillus Calmette-Guérin (vaccin tegen tuberculose)

BMR Bof, mazelen, rodehond (Bof, mazelen, rodehond)

Bof, mazelen en rodehond

BRP

Basis Registratie Personen

BSN Burger Service Nummer (Burger Service Nummer)

Burgerservicenummer

CIb Centrum Infectieziektebestrijding (onderdeel van het RIVM) (Centrum Infectieziektebestrijding (onderdeel van het RIVM)) (onderdeel van het RIVM)

Centrum Infectieziektebestrijding (onderdeel van het RIVM)

CJG

Centrum voor Jeugd en Gezin

COA

Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers

DD JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg)

Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg

DKT Difterie Kinkhoest Tetanus (Difterie Kinkhoest Tetanus ) (P)

Difterie, kinkhoest, tetanus (en poliomyelitis)

DKTP Difterie, kinkhoest, tetanus, polio (Difterie, kinkhoest, tetanus, polio)-Hib-HepB

Difterie, kinkhoest, tetanus, poliomyelitis, Hib-ziekten en hepatitis B

DTP

Difterie, tetanus en poliomyelitis

DVP

Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (onderdeel van het RIVM)

ECDC European Centre for Disease Prevention and Control (European Centre for Disease Prevention and Control )

European Centre for Disease Prevention and Control

GGD

Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst

GGD GHOR NL

Koepelorganisatie van de 25 GGD'en en GHOR-bureaus

GHOR

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio

HBsAg

Hepatitis B surface antigeen

HepB

Hepatitis B

Hib

Haemophilus influenzae type b

HPV

Humaan papillomavirus

Ig

Immunoglobuline

IGJ

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (voorheen Inspectie voor de Gezondheidszorg)

IPV

Inactivated Polio Vaccine

IZB

Infectieziektebestrijding

JCVI

Joint Committee on Vaccination and Immunisation (UK)

LCI Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (onderdeel RIVM) (Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (onderdeel RIVM)) (onderdeel RIVM)

Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (onderdeel van het RIVM)

LCR

Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering

MenC

Meningokokkenziekte type C

MenACWY

Meningokokkenziekte type ACWY

NCJ

Nederlands Centrum Jeugdgezondheid

NHG Nederlands huisartsengenootschap (Nederlands huisartsengenootschap)

Nederlands Huisartsen Genootschap

NTvG

Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde

NVDA

Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten

NVK

Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde

NVOG

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie

OMT

Outbreak Management Team

Pneu

Pneumokokkenziekte

PSIE

Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RSV (RS-virus)

Respiratoir Syncytieel virus

RVP

Rijksvaccinatieprogramma

RMA

Regeling Medische Zorg Asielzoekers

TIG

Tetanusimmunoglobuline

V&VN

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VWS

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WHO

World Health Organization

Wpg

Wet publieke gezondheid