Door naar volgend hoofdstuk

1.1 Inleiding

Voor u ligt de professionele RVP Rijksvaccinatieprogramma (Rijksvaccinatieprogramma)-richtlijn Uitvoering Rijksvaccinatieprogramma (RVP) 2022. De informatie is tot stand gekomen op basis van rapporten van de Gezondheidsraad, de bijsluiters van de betreffende vaccins, recente publicaties, en Vaccines (Plotkin, editie 7, 2018). Deze RVP-richtlijn wordt jaarlijks uitgebracht. Tussentijdse wijzigingen worden kenbaar gemaakt via RVP-nieuws. Op de website staat steeds de actuele versie.  

De professionele richtlijn is geautoriseerd door de professionals (jeugdartsen, kinderartsen en jeugdverpleegkundigen), brancheorganisaties en het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Deze richtlijn wordt als zodanig genoemd in de Wet publieke gezondheid en de Algemene Maatregel van Bestuur. Daarin staat vermeld dat de Professionele Richtlijn RVP door de beroepsgroepen en het RIVM samen wordt vastgesteld.  De richtlijn is opgesteld door het RIVM onder leiding van de medisch adviseurs RIVM met aandachtsgebied RVP. Randvoorwaardelijke toetsing vond plaats in het Landelijk RVP-Overleg door ActiZ, GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland, VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), IGJ, Lareb en het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).  Voorafgaand aan de vaststelling organiseerde de NCJ een inspraakronde onder professionals (jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, kinderartsen) voor deze richtlijn. Het definitieve concept is vervolgens in het Landelijk RVP-Overleg voorgelegd aan de vertegenwoordigers van de beroepsgroepen voor inhoudelijke instemming. De vast betrokken beroepsverenigingen en organisaties zijn:  

 • AJN (Jeugdartsen Nederland);  

 • V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland);  

 • NVDA (Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten);  

 • NVK (Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde); 

 • Bijwerkingencentrum Lareb.  

In deze richtlijn staan de kaders voor de uitvoering van het RVP in 2022 en de medische informatie over de uitvoering.
De onderwerpen in het addendum lenen zich in de meeste gevallen voor aparte RVP-richtlijnen die onder deze algemene richtlijn vallen of zijn van tijdelijke aard. Momenteel zijn er richtlijnen gerealiseerd over informed consent, vaccinbeheer, infectieziektebestrijding, vaccineren in Caribisch Nederland, deskundigheid uitvoerenden RVP en  het vaccineren van prematuren.

Het Rijksvaccinatieprogramma heeft als doel door middel van vaccinatie de bevolking te beschermen tegen een aantal gevaarlijke infectieziekten. Door het vrijwillig, kosteloos en laagdrempelig aanbieden van vaccinaties via een betrouwbare en professionele organisatie wordt een hoge vaccinatiegraad nagestreefd. Voor de meeste infectieziekten wordt groepsimmuniteit bereikt, wat zorgt voor verminderde circulatie van pathogenen. Daarmee wordt ook de niet-gevaccineerde bevolking beschermd en wordt voldaan aan internationale eisen voor uitroeiing van polio (wereldwijd) en eliminatie van rodehond en mazelen (uit een populatie) (WHO 2010).

1.2 Belangrijkste inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van versie 2021

 1. De titel van H4 is veranderd van ‘Het vaccinatieschema voor kinderen’ naar ‘Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bij RVP Rijksvaccinatieprogramma (Rijksvaccinatieprogramma)-vaccinaties’.  De inhoud kwam al grotendeels overeen met deze nieuwe titel, maar is daarop nog verder afgestemd. 
 2. De relatieve contra-indicaties uit H5.2 zijn op alfabetische volgorde gerangschikt. Hierbij is de tabel met stollingsstoornissen uitgebreid. Ook de lijst met zaken die geen contra-indicaties zijn, is op alfabetische volgorde gezet. 
 3. In H7.2 is de informatie over de indicatie voor het RVP-schema van op tijd geboren kinderen die een te laag geboortegewicht hebben voor de zwangerschapsduur verduidelijkt. 
 4. In H9.2 is aangegeven dat gebruikte naalden, spuit-naald-combinaties en vaccinflacons in een naaldencontainer of Wiva-vat moeten worden gedaan. 
 5. De hele richtlijn Uitvoering RVP 2022 is aangepast op de implementatie van de ‘informed consent’ voor het doorgeven van gepersonaliseerde vaccinatiegegevens aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Indien relevant wordt ook zoveel mogelijk verwezen naar de RVP-richtlijn Informed consent, die is geactualiseerd en als aparte richtlijn op de website staat. 
 6. Addendum 23 HPV-vaccinatie is toegevoegd. Dit hoofdstuk is op 21-9-2021 goedgekeurd door het LRO. In de rest van de richtlijn Uitvoering RVP 2022 wordt bij informatie over HPV zoveel mogelijk gelinkt naar dit addendum. 

1.3 Gehanteerde definities

Waar ‘jeugdarts’ staat, kan ook verpleegkundig specialist of physician assistant gelezen worden. 

1.4 Versiebeheer

 • 7 september 2022: Versie 1.8: Naar aanleiding van het Gezondheidsraadadvies van 30-08-2022 is het aantal doses voor HPV-vaccinatie voor kinderen ≥15 jaar aangepast. Dit is opgenomen in Addendum 23.
 • 23 juni 2022: Versie 1.7: vanaf 01-08-2022 wordt voor peuters MenQuadfi als MenACWY vaccin gebruikt. Dit is opgenomen in de paragrafen 7.8, 7.12, 10.10 en 10.13. Revaccinatie ter bescherming tegen alleen polio is niet nodig. Dit is opgenomen in paragrafen 7.4, 10.5 en 10.13.
 • 18 mei 2022: Versie 1.6: In paragraaf 9.1 is de tekst in de alinea over “Problemen met LuerLock adapter” verwijderd en is er een nieuwe alinea over “Injectiespuiten koppelen met veiligenaaldsystemen” opgenomen. In paragraaf 7.4 onder bijzondere situaties  staat nu informatie over een 3-dosesschema polio in het buitenland toegediend. In addendum 20 is het advies over de coronamaatregelen aangepast en zijn de meeste maatregelen vervallen conform de landelijke adviezen.
 • 13 april 2022: Versie 1.5: Het interval tussen COVID-19-vaccinatie en andere vaccinaties is vervallen en verwijderd in 6.2.
 • 4 april 2022: Versie 1.4: Paragraaf 10.11 ‘Inhalen van vaccinaties bij niet of onvolledig HPV-gevaccineerde meisjes’ is hernoemd en heet ‘Inhalen van vaccinaties bij niet of onvolledig HPV-gevaccineerde kinderen’.
 • 16 maart 2022: In paragraaf 10.1 is de link naar de website van de WHO met informatie over buitenlandse vaccinatieschema’s aangepast: WHO Immunization Data portal. Omdat er geen aanwijzingen zijn voor interactie tussen COVID-19-vaccins en andere vaccins, en het voor de bewaking van bijwerkingen niet meer nodig is om een interval te hanteren,  is het interval tussen RVP Rijksvaccinatieprogramma (Rijksvaccinatieprogramma)-vaccinaties en een COVID-19-vaccinatie vervallen. Dit is aangepast in paragraaf 8.4.
 • 10 maart 2022: In addendum 20 is het advies handhygiëne op de vaccinatielocatie aangepast: het advies om na iedere 3-4 vaccinaties de handen te desinfecteren is komen te vervallen.
 • 18 januari 2022: Publicatie versie 1.1. 
  In versie 1.0 is H4 niet helemaal correct overgekomen. Dit is gecorrigeerd. In H12 en H19 werden nog ten onrechte blauwerandkaarten genoemd. Dit is onjuist, inmiddels wordt alleen het digitale vaccinregistratieformulier gebruikt.
 • 5 januari 2022: Publicatie versie 1.0
 • 31 december 2021: De beslisboom is gepubliceerd op rijksvaccinatieprogramma.nl/document/beslisboom-rvp
 • 29 december 2021: Voorlopige publicatie. De beslisboom inhaalschema's volgt zo snel mogelijk.
 • 30 november 2021: Vastgesteld Landelijk RVP-Overleg