richtlijn

Download de richtlijn 2023 als pdf

Inhoud RVP Rijksvaccinatieprogramma (Rijksvaccinatieprogramma)-richtlijn Uitvoering 2023

Inhoudsopgave
1. Over deze richtlijn
1.1 Inleiding
1.2 Belangrijkste inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van versie 2022
1.3 Gehanteerde definities
1.4 Versiebeheer

2. Wettelijke kaders, organisatie, indicatie en financiering
2.1 Wettelijke kaders en organisatie
2.2 Indicatie voor vaccinaties in het kader van het RVP

Tabel 2a. Overzicht geïndiceerde vaccinaties per geboortecohort in 2023
Tabel 2b. Afkortingen vaccins
Tabel 2c. De vaccinaties en tijdigheid
2.3 Financiële regels
2.4 Vaccindistributie en -beheer
3. De onderbouwing van het RVP en de wijzigingen
3.1 De onderbouwing van het RVP en recente wijzigingen van het programma
3.2 Historisch overzicht RVP per vaccinsoort

Tabel 3. Historisch overzicht RVP per vaccinsoort
4. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bij RVP-vaccinaties
4.1 Verantwoordelijkheden van de jeugdarts
4.2 Verantwoordelijkheden van jeugdverpleegkundigen
4.3 Verantwoordelijkheden van doktersassistenten
4.4 Verantwoordelijkheid van de uitvoerende organisatie
4.5 Verantwoordelijkheden van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
4.6 Verantwoordelijkheden bij uitbraken en epidemieën

5. Contra-indicaties
5.1 Absolute contra-indicaties
5.2 Relatieve contra-indicaties

Tabel 5a. Interval tussen vaccinatie en anesthesie bij electieve ingrepen
Tabel 5b. Intervallen tussen vaccin en toediening van bloedproducten of immunoglobuline
Tabel 5c. Stollingsstoornissen

5.3 Geen contra-indicaties
6. Maternale vaccinaties
6.1 Maternale griepvaccinatie
6.2 Maternale kinkhoestvaccinatie

7. Tijdstip van vaccinaties
7.1 Vaccinatieseries
7.2 De indicatiestelling voor het juiste DKTP Difterie, Kinkhoest, Tetanus en Poliomyelitis (Difterie, Kinkhoest, Tetanus en Poliomyelitis )-Hib-HepB-schema

Tabel 7a. Vaccinatieschema’s bij reguliere start onder de leeftijd van 6 maanden
7.3 De primaire serie DKTP-Hib-HepB-vaccinaties in het standaardschema
7.4 De primaire serie DKTP-Hib-HepB-vaccinaties in het aangepaste schema
7.5 De primaire serie Pneu-vaccinaties
7.6 De DKTP-Hib-HepB- en Pneu-revaccinatie
7.7 Start vaccineren vanaf de leeftijd van 6 maanden tot de eerste verjaardag

Tabel 7b. Vaccinatieschema’s bij een start vanaf de leeftijd van 6 maanden tot de eerste verjaardag, ongeacht of de moeder maternale kinkhoestvaccinatie heeft gehad
7.8 De BMR Bof, Mazelen en rodehond (Bof, Mazelen en rodehond )- en MenACWY-vaccinatie voor peuters
7.9 De DKTP-boostervaccinatie voor de 4-jarigen
7.10 De DTP Difterie, Tetanus en Poliomyelitis (Difterie, Tetanus en Poliomyelitis)-booster en de tweede BMR-vaccinatie voor de 9-jarigen
7.11 De HPV Humaan Papilloma Virus (Humaan Papilloma Virus )-vaccinatie
7.12 De MenACWY-vaccinatie voor tieners

8. Combinatievaccins, simultaan vaccineren en intervallen
8.1 Uitwisselbaarheid van vaccins
8.2 Simultaan vaccineren
8.3 Intervallen

Tabel 8. Simultaan toedienen en intervallen
8.4 RVP en doorgemaakte COVID-19 of COVID-19-vaccinatie
9. Vaccinatietechniek
9.1 Aandachtspunten bij het vaccineren
9.2 Toediening van de RVP-vaccinaties

Tabel 9. Toediening van de RVP-vaccinaties
9.3 Aandacht voor pijnvermindering bij vaccineren
10. Inhaalschema’s en beslisboom
10.1 Kaders voor inhaalschema’s
Tabel 10a. Inhaalschema vanaf de leeftijd van 1 jaar
10.2 Afwijken van het RVP-schema, inhaalschema's en beslisboom
10.3 De basisimmuniteit
10.4 Beschikbare vaccins voor toediening DKTP-Hib-HepB of onderdelen daarvan
10.5 Inhalen van DKTP-vaccinaties bij niet of onvolledig DKTP-Hib-HepB gevaccineerde kinderen

10.6 Inhalen van vaccinaties bij niet of onvolledig Hib-gevaccineerde kinderen
10.7 Inhalen van vaccinaties bij niet of onvolledig HepB-gevaccineerde kinderen

10.8 Inhalen van vaccinaties bij niet of onvolledig Pneu-gevaccineerde kinderen
Tabel 10b. Het inhaalschema Pneu-vaccinatie
10.9 Inhalen van vaccinaties bij niet of onvolledig BMR-gevaccineerde kinderen
10.10 Inhalen van de vaccinatie bij niet of onvolledig MenACWY-gevaccineerde kinderen
Tabel 10c. Het (inhaal)schema MenACWY-vaccinatie
10.11 Inhalen van vaccinaties bij niet of onvolledig HPV-gevaccineerde kinderen
10.12 Beslisboom voor inhaalschema's Rijksvaccinatieprogramma
10.13 Samenvatting regels inhaalschema
11. Postvaccinale verschijnselen
11.1 Definities
11.2 De meest voorkomende bijwerkingen
11.3 Het verminderen van bijwerkingen
11.4 Vaccin aan verkeerde doelgroep toegediend
11.5 Melden van postvaccinale verschijnselen bij Lareb

12. Communicatie & registratie en (herinnerings)oproepen
12.1 Folders en publieksvoorlichting
12.2 Begeleiding ouders
12.3 De juiste route voor JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg)-professionals om antwoord op hun vragen te krijgen
12.4 Geïnformeerde toestemming voor vaccineren en voor het uitwisselen van vaccinatiegegevens met persoonsgegevens tussen JGZ en RIVM
12.5 Oproepen RVP en centrale registratie van vaccinaties
12.6 Elektronisch berichtenverkeer
12.7 Digitale vaccinatiekaarten
12.8 Bijzondere situaties
12.9 Bezwaar oproepen RVP
12.10 Herinneringsoproepen

13. Contactgegevens
14. Addendum: Asielzoekerskinderen
14.1 Vaccinatieplan asielzoekerskinderen
14.2 Inhaalschema asielzoekerskinderen

Tabel 14. Indicaties voor asielzoekerskinderen vergeleken met RVP
15. Addendum: Prematuren en kinderen met specifieke aandoeningen
15.1 Tijdig vaccineren van prematuren
15.2 Aangepaste vaccinatieschema’s voor kinderen met specifieke aandoeningen
15.3 Kinderen, jongeren en zwangeren onder behandeling van een specialist

16. Addendum: Het vaccineren van baby’s van moeders die hepatitis B-drager zijn
16.1 Postnataal
16.2 Op het consultatiebureau
16.3 Serologische controle

17. Addendum: Vaccinaties voor kinderen die reizen naar het buitenland
17.1 Reizen naar verre en/of tropische bestemmingen
17.2 Vervoegde BMR-vaccinatie
17.3 Effectiviteit van de vervroegde BMR-vaccinatie

18. Addendum: Postexpositieprofylaxe tetanus bij kinderen
18.1 Postexpositieprofylaxe tetanus
18.2 Passieve immunisatie
18.3 Actieve immunisatie
18.4 Postexpositieprofylaxe na maternale DKT Difterie Kinkhoest en Tetanus (Difterie Kinkhoest en Tetanus )-vaccinatie

19. Addendum: Aandachtspunten digitale gegevensuitwisseling DD JGZ en Praeventis
20. Addendum: RVP tijdens de COVID-19-pandemie
21. Addendum: RVP-vaccinaties gegeven door GGD onder verantwoordelijkheid van de JGZ
21.1 RVP-vaccinaties gegeven door GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) onder verantwoordelijkheid van de JGZ
21.2 RVP-vaccinaties gegeven door andere professionals dan JGZ-professionals of kinderartsen en -verpleegkundigen

22. Addendum: Vaccinatie en afweerstoornissen
22.1 Aanleiding en achtergrond
22.2 Afweerstoornis door medicatie

Tabel 22a. Veelgebruikte medicatie die de afweer onderdrukt
22.3 Wanneer zorgen immuunsuppressiva voor immuunsuppressie?
Tabel 22b. Dosering van corticosteroïden en immuunsuppressief effect
22.4 Hoe lang houdt de immuunsuppressie aan?
22.5 Vaccineren bij immuunsuppressie: doen of uitstellen
22.6 Geïnactiveerde vaccins tijdens immuunsuppressie
22.7 Levend verzwakte vaccins en immuunsuppressie

22.8 Afweerstoornis bij hematologische aandoeningen
22.9 Hivinfectie
22.10 Aangeboren immuundeficiënties
23. Addendum: HPV-vaccinatie
23.1 Inleiding
23.2 Het programma
Tabel 23a. Jaar van oproepen met de verschillende leeftijdscohorten
23.3 Combinatie van HPV-vaccin met andere vaccins
23.4 Indicatiestelling en contra-indicaties
23.5 Het vaccin – effectiviteit, werkzaamheid en veiligheid
23.6 Vaccinatieschema’s

Tabel 23b. HPV-vaccinatieschema’s
23.7 Inhalen van vaccinaties bij niet of onvolledig HPV-gevaccineerde kinderen en bij te korte intervallen
23.8 Oproepen, registratie en bezwaren
23.9 Professionele ondersteuning en deskundigheidsbevordering
23.10 Publiekscommunicatie
24. Addendum: HPV18+ vaccinatiecampagne
24.1 Inleiding
24.2 HPV en ziektelast
24.3 De vaccinatiecampagne

24.4 Indicatiestelling, contra-indicaties en bijzondere situaties
24.5 Het vaccin – effectiviteit, werkzaamheid en veiligheid
24.6 Vaccinatieschema’s

Tabel 24. HPV-vaccinatieschema
24.7 Inhalen van vaccinaties bij niet of niet volledig HPV-gevaccineerde mensen en bij te korte intervallen
24.8 Vaccinatietechniek
24.9 Registratie
24.10 Professionele ondersteuning en deskundigheidsbevordering
24.11 Publiekscommunicatie

Bronnen en afkortingen