Door naar volgend hoofdstuk

3.1 De onderbouwing van het RVP en recente wijzigingen van het programma

De minister van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) beslist over de samenstelling van het RVP Rijksvaccinatieprogramma (Rijksvaccinatieprogramma), daartoe geadviseerd door de Gezondheidsraad. De Gezondheidsraad komt tot haar advies op basis van beoordeling naar de stand van de wetenschap en gegevens over het voorkomen van de doelziekte in Nederland. In 2007 heeft de Gezondheidsraad alle bestaande vaccinaties die op dat moment opgenomen waren in het RVP opnieuw beoordeeld aan de hand van 7 standaardvragen. Deze 7 standaardvragen vormen nog steeds de meetlat waaraan een nieuw vaccin getoetst wordt bij de advisering door de Gezondheidsraad over opname van een vaccinatie in het RVP:

 1. Gaat het om een ziekte die ernstig is voor individuen en die een omvangrijke groep treft?
 2. Staat vast dat gebruik van het vaccin tot een aanmerkelijke reductie van de ziektelast leidt?
 3. Doen eventuele bijwerkingen belangrijke afbreuk aan de te behalen gezondheidswinst?
 4. Staat de last van de afzonderlijke vaccinatie in redelijke verhouding tot de te behalen gezondheidswinst voor de persoon zelf en de bevolking als geheel?
 5. Staat de last van het totale vaccinatieprogramma inclusief deze vaccinatie in redelijke verhouding tot de te behalen gezondheidswinst voor de persoon zelf en de bevolking als geheel?
 6. Is de verhouding tussen kosten en gezondheidswinst gunstig in vergelijking met die van andere mogelijkheden om door vaccinatie of preventie de ziektelast te verminderen?
 7. Wordt met de keuze voor deze vaccinatie op dit moment een (potentieel) urgent volksgezondheidsbelang gediend?

Hieronder staan de adviezen van de Gezondheidsraad vermeld, die sinds 2007 de onderbouwing voor het RVP vormen en geleid hebben tot aanpassingen van het RVP. Ook andere besluiten met invloed op het RVP worden beschreven.

2007
Het advies van de Gezondheidsraad was in 2007 om de vaccinaties tegen difterie, kinkhoest, tetanus, polio, invasieve infecties met Haemophilus influenzae type b, bof, mazelen, rodehond (rubella), invasieve ziekte door meningokokken C en invasieve ziekte door pneumokokken bij kinderen, hepatitis B-vaccinatie voor kinderen van dragers en kinderen van ouders uit risicolanden te handhaven (Gezondheidsraad 2007).

2008
Aan de hand van dezelfde zeven criteria adviseerde de Gezondheidsraad in 2008 vaccinatie tegen humaanpapillomavirus (HPV Humaan Papilloma Virus (Humaan Papilloma Virus )) te introduceren voor meisjes op de leeftijd van 12 jaar (Gezondheidsraad 2008).

2009
In 2009 adviseerde de Gezondheidsraad vaccinatie van alle zuigelingen tegen hepatitis B, waarmee het apart vaccineren van kinderen van ouders uit risicolanden kwam te vervallen (Gezondheidsraad 2009).

2010
Door het op de markt komen van twee nieuwe pneumokokkenvaccins (PCV 10 en PCV 13) en het verdwijnen van het vaccin dat in het RVP gebruikt werd (PCV 7) bracht de Gezondheidsraad in 2010 een advies uit over de keuze van het pneumokokkenvaccin (Gezondheidsraad 2010). De conclusie was dat met beide vaccins een goede bestrijding van pneumokokkenziekte via het RVP mogelijk was. We gebruiken nu PCV 10-vaccin.

2013
In 2013 bracht de Gezondheidsraad opnieuw advies uit over de pneumokokkenvaccinatie (Spijkerman2013, Gezondheidsraad 2013). Uit onderzoek was gebleken dat bij een hoge vaccinatiegraad en de inmiddels in Nederland opgebouwde groepsbescherming een serie van 3 in plaats van 4 vaccinaties goede bescherming biedt tegen pneumokokkenziekte.

2014
In 2014 is de bijsluitertekst van het HPV-vaccin (Cervarix) gewijzigd: als een meisje voor de 15e verjaardag de eerste vaccinatie krijgt, zijn twee vaccinaties voldoende (Puthanakit 2013, Romanowski 2013).

2015
Eind 2015 heeft de Gezondheidsraad het dossier uitgebracht ‘Vaccinatie tegen kinkhoest: doel en strategie‘. Bij het inentingsbeleid, met de eerste prik rond de leeftijd van twee maanden, blijven de allerjongsten onbeschermd tegen kinkhoest. Tegelijkertijd zijn zij het meest kwetsbaar voor de ziekte en kunnen zij er zelfs aan sterven. De Gezondheidsraad vindt dat effectieve en veilige aanvullende bescherming kan komen van antistoffen via de moeder en adviseert dan ook om zwangere vrouwen tijdens de zwangerschap tegen kinkhoest te vaccineren.

2018
In 2018 is gestart met de MenACWY-vaccinatie. Dit betrof een maatregel om een uitbraak te bestrijden en is daarom niet via de gebruikelijke route van een Gezondheidsraadadvies gegaan, maar op advies van een Deskundigenberaad. De maatregel was daarom ook formeel geen onderdeel van het RVP.

Eind 2018 heeft de Gezondheidsraad een advies uitgebracht over opname van de MenACWY-vaccinatie in het RVP in 2020.
Eind 2018 heeft de
Gezondheidsraad een advies uitgebracht over het vaccinatieschema van zuigelingen na maternale kinkhoestvaccinatie. Als een moeder tijdens de zwangerschap gevaccineerd is, is haar kind vanaf de geboorte ook beschermd. Daardoor kan de eerste vaccinatie worden uitgesteld en het aantal doses in de primaire serie worden verminderd van 3 naar 2.

2019
In 2019 heeft de Gezondheidsraad geadviseerd om ook jongens te vaccineren tegen HPV, omdat infectie met het virus kan leiden tot verschillende vormen van kanker bij jongens en meisjes. Daarnaast is een vaccinatie het meest effectief als het op jonge leeftijd wordt toegediend. Dit advies is in 2021 voorbereid en in 2022 geïmplementeerd. Vanaf 2022 wordt de vaccinatie zowel aan jongens als aan meisjes aangeboden in het jaar dat ze 10 worden.

2020
In oktober 2020 heeft de Gezondheidsraad een advies uitgebracht over vaccinatie tegen waterpokken. In Europees Nederland is de ziektelast van waterpokken laag. Vrijwel alle kinderen krijgen voor ze 5 jaar oud zijn waterpokken en de infectie verloopt in verreweg de meeste gevallen zonder complicaties. In Caribisch Nederland is de ziektelast wel hoog genoeg om vaccinatie te overwegen. Omdat vaccinatie effectief en voldoende veilig is, adviseert de commissie deze op te nemen in het RVP op de BES-eilanden.

2021
In juni heeft de Gezondheidsraad een advies uitgebracht over vaccinatie tegen rotavirus. De ziektelast door rotavirus-infecties geeft voldoende aanleiding om vaccinatie te overwegen. Universele vaccinatie tegen rotavirus is effectief en leidt tot groepsbescherming. Bij vaccinatie van alleen risicogroepen is de effectiviteit minder duidelijk. Het risico op een darminvaginatie na rotavirus-vaccinatie is uiterst klein. In 2022 heeft het ministerie van VWS besloten de universele vaccinatie tegen rotavirus op te nemen in het RVP en in 2023 wordt de implementatie voorbereid

2022
In augustus 2022 heeft de Gezondheidsraad geadviseerd om bij vaccinatie tegen HPV van mensen van 15 jaar en ouder over te gaan van 3 naar 2 doses. Het effect van vaccinatie met 2 in plaats van 3 doses is voldoende robuust en overtuigend. Voor jongeren tot 15 jaar blijft het aantal doses ongewijzigd: voor deze groep wordt geadviseerd om vast te houden aan 2 doses.

In september heeft de Gezondheidsraad een advies uitgebracht over de optimalisatie van het schema van het Rijksvaccinatieprogramma. In 2023 zullen de aanbevelingen uit dit advies verder worden uitgewerkt.

3.2 Historisch overzicht RVP per vaccinsoort

Tabel 3. Historisch overzicht RVP Rijksvaccinatieprogramma (Rijksvaccinatieprogramma) per vaccinsoort.

Jaar

Wijziging RVP-schema

Vaccin

(wijziging) Schema, leeftijden en cohorten

DKTP Difterie, Kinkhoest, Tetanus en Poliomyelitis (Difterie, Kinkhoest, Tetanus en Poliomyelitis ), Hib en universele vaccinatie HepB

1957

Start RVP voor alle kinderen t/m 13 jaar Difterie (D) Kinkhoest (K) Tetanus (T) Polio (P)

DwKT en IPV (los vaccin)

Bij 3, 4, 5 en 11 mnd en inhaalmogelijkheid bij 4 jaar en 9 jaar

1962

DKTP en P in combinatievaccin

DwKTP

 

1965

DTP Difterie, Tetanus en Poliomyelitis (Difterie, Tetanus en Poliomyelitis)-boostervaccinaties

DTP

Bij 4 jaar en 9 jaar

1993

Haemophilus Influenzae type b (Hib)

Hib (los vaccin)

Bij 3, 4, 5 en 11 mnd Tegelijk met DKTP vanaf 1-4-1993

1999

Vervroeging startleeftijd DKTP en Hib

DwKTP en Hib (los vaccin)

Bij 2, 3, 4 en 11 mnd vanaf cohort 1999

2001

K-boostervaccinatie bij 4 jaar

aK-vaccin (los vaccin)

Bij 4 jaar tegelijk met DTP vanaf cohort 1998

2003

DKTP en Hib in combinatievaccin

DwKTP-Hib

Vanaf cohort 2003

2005

Vervanging whole-cell K-component door acellulair K-component

DaKTP-Hib

Vanaf cohort 2005

2006

DKTP-boostervaccinatie bij 4 jaar combinatievaccin

DaKTP

Bij 4 jaar

2011

HepB voor alle kinderen in combinatievaccin met DaKTP en Hib

DaKTP-Hib-HepB

Bij 2, 3, 4 en 11 mnd vanaf 1-8-2011

2012

Advies eerste vaccinaties zo vroeg mogelijk te geven ( 6-9 weken) i.v.m. kinkhoest

DaKTP-Hib-HepB

Bij 2 mnd

2020

Kinkhoestvaccinatie tijdens de zwangerschap

DKT Difterie Kinkhoest en Tetanus (Difterie Kinkhoest en Tetanus )

Vanaf 22 weken zwangerschap vanaf 16-12-2019

2020

Na maternale K-vaccinatie een vaccinatie minder voor de zuigeling (onder voorwaarden).
Vaccinatiemoment van 4 mnd naar 5 mnd

DaKTP-Hib-HepB

Standaard schema: bij 3, 5 en 11 mnd
Aangepast schema: bij 2, 3, 5 en 11 mnd vanaf 1-1- 2020

Hepatitis B

1989

HepB voor risicokinderen: kinderen van hepatitis B-dragers

HepB (+ HepB-Ig bij geboorte)

Bij 3, 4, 5 en 11 mnd (In Amsterdam bij 0, 1 en 6 mnd) vanaf cohort 1989

2003

Wijziging schema

 

Bij 2, 4 en 11 mnd (in Amsterdam bij 0, 1 en 6 mnd)

2003

HepB ook voor kinderen van ouders uit endemische landen

   

2006

Combinatievaccin met DaKTP en Hib

DaKTP-Hib-HepB

Bij 2, 3, 4 en 11 mnd vanaf 1-4-2006 (In Amsterdam bij 0, 1 en 6 mnd tot okt. 2010)

2006

HepB-0 voor kinderen van HepB- dragers

HepB (+ HepB-Ig)

Binnen 48 uur na geboorte

2008

HepB voor kinderen met trisomie 21

DaKTP-Hib-HepB

Bij 2, 3, 4 en 11 mnd heel NL

2011

HepB voor alle kinderen (zie DKTP, Hib en universele vaccinatie HepB 2011)

DaKTP-Hib-HepB

Bij 2, 3, 4 en 11 mnd vanaf cohort 1-8-2011 (heel NL)

2020

Twee schema’s naar aanleiding van implementatie maternale K-vaccinatie

DaKTP-Hib-HepB

Standaard schema: bij 3, 5 en 11 mnd
Aangepast schema: bij 2, 3, 5 en 11 mnd
Bij start vaccinatie vanaf 1-1- 2020

Bof, mazelen, rodehond

1974

Rodehond (R) voor meisjes

Los rubellavaccin

Vaccinatie meisjes 11 jaar vanaf cohort 1963

1976

Mazelen (M)

Los mazelen-vaccin

Bij 14 mnd vanaf cohort 1975

1987

Bof (B)
BMR Bof, Mazelen en rodehond (Bof, Mazelen en rodehond )(voor jongens en meisjes)

BMR-combinatie­vaccin

Bij 14 mnd vanaf cohort 1983 en bij 9 jaar vanaf cohort 1978

Wie hebben mazelen en/of BMR-vaccinaties aangeboden gekregen?

 • Geboren na 1-1-1975 en voor 1-1-78: 1x mazelenvaccin
 • Geboren na 1-1-1978 en voor 1-1-83: 1x mazelenvaccin (14 mnd) 1x BMR (9 jaar)
 • Geboren na 1-1-1983 en voor 1-1-86: 2x BMR (inhaalcampagne)
 • Geboren na 1-1-1986: 2x BMR, bij 14 mnd en 9 jaar (regulier RVP)

Wie hebben rodehond- en/of BMR-vaccinaties aangeboden gekregen?

 • Geboren na 1-1-1963 en voor 1-1-78: 1x rodehondvaccin voor meisjes
 • Geboren na 1-1-1978 en voor 1-1-83: 1x BMR voor iedereen (9 jaar)
 • Geboren na 1-1-1983 en voor 1-1-86: 2x BMR (inhaalcampagne)
 • Geboren na 1-1-1986: 2x BMR, bij 14 mnd en 9 jaar (regulier RVP)

Meningokokken

2002

Meningokokken C (MenC)

MenC

Bij 14 mnd Vanaf 1-6-2001, inhaalcampagne vanaf 1-6-1983

2018

Meningokokken ACWY (MenACWY)

MenACWY

Bij 14 mnd Vanaf 1-5-2018
Tieners: geboren 1-5-2004 t/m 31-12-2004
Uitbraakmaatregel

2019 en 2020

Meningokokken ACWY (MenACWY)

MenACWY

Extra vaccinatiecampagne (uitbraakmaatregel) voor cohorten 1-1-2001 t/m 30-4-2004 en cohort 2005

2020

Meningokokken ACWY (MenACWY)

MenACWY

Peuters bij 14 mnd

vanaf 1-1-2020 en cohort 2019 onderdeel van RVP
In het jaar dat tiener 14 wordt
vanaf 1-1-2020 en cohort 2006 onderdeel van RVP

Pneumokokken

2006

Pneumokokken (Pneu)

Pneu 7-valent

Bij 2, 3, 4 en 11 mnd vanaf 1-4-2006

2011

Overgang naar 10-valent vaccin

Pneu 10-valent

Vanaf 1-3-2011

2013

1 dosis minder

Pneu 10-valent

Bij 2, 4 en 11 mnd vanaf 27-11-2013

2020

Wijziging tijdstip eerste 2 vaccinaties i.v.m. wijziging schema DKTP-Hib-HepB

Pneu 10-valent

Bij 3, 5 en 11 mnd
Bij start vaccinatie
vanaf 1-1- 2020

HPV Humaan Papilloma Virus (Humaan Papilloma Virus )

2010

Humaanpapillomavirus (HPV)

HPV 2-valent

Vaccinatieschema T=0-1-6 maanden rond leeftijd 13 jaar
Vanaf cohort 1997
Inhaalcampagne cohorten 1993-1996

2014

1 dosis minder bij meisjes <15 jaar

HPV 2-valent

Vaccinatieschema T=0-6 maanden rond leeftijd 13 jaar
Vanaf cohort 2001

2022

HPV-vaccinatie voor jongens en meisjes

HPV 2-valent

Vaccinatieschema T=0-6 maanden in jaar dat kind 10 jaar wordt vanaf cohort 2012. Cohort 2009 krijgt vaccinatie in jaar dat tiener 13 wordt.

Inhaalcampagne alle 10-18 jarige jongens en ongevaccineerde meisjes uit cohorten 2004, 2006 en 2008.

2023

HPV-vaccinatie voor jongens en meisjes: 1 dosis minder bij >> 15 jaar

HPV 2-valent

Vaccinatieschema T=0-6 maanden is ook voldoende voor 15 jaar en ouder. Formeel vanaf 1-1-23 en wordt gedoogd vanaf 31-8-22

2023

Tijdelijke HPV vaccinatiecampagne 18+

HPV 2-valent

Inhaalcampagne voor de cohorten 1996 t/m 2003

Vanaf 1968 is de registratie van vaccinaties geleidelijk ingevoerd. De startdatum van de registratie per regio is te vinden op de pagina Startdata registratie vaccinaties.