از کودک خود در برابر س یاه سرفھ محافظت کنی د. واکسن ھفتھ ء 22 را دریافت کنید . (Protect your baby against whooping cough. Get your 22-week vaccination)