In de volgende situaties komen kinderen tot 18 jaar en zwangere vrouwen vanaf 22 weken zwangerschapsduur in aanmerking volgens de juridische kaders: 

  • Indien zij ingeschreven staan in de BRP én in Nederland woonachtig zijn;
  • Indien zij ingeschreven staan in de Protocollaire Basisadministratie, bijvoorbeeld (kinderen van) diplomaten, medewerkers internationale organisaties e.d.;
  • Asielzoekers in de COA-opvang;
  • Overige situaties waar het medisch belang vaccinatie noodzakelijk maakt. 

Naast de juridische kaders zijn er ook medische kaders. Daar waar sprake is van ‘medisch noodzakelijke zorg’ of ‘voorkoming van inbreuken op de volksgezondheid’ gaat het medisch belang altijd boven de juridische regels. Deze situaties worden in de tabel op deze pagina toegelicht. In alle twijfelgevallen geldt dat kinderen tot 18 die in Nederland wonen en vrouwen vanaf 22 weken zwangerschap die in Nederland verloskundige zorg ontvangen, deel kunnen nemen aan het Rijksvaccinatieprogramma.

 

 

Situatie

RVP Rijksvaccinatieprogramma (Rijksvaccinatieprogramma)

Toelichting

Nederlandse kinderen en zwangere vrouwen in het buitenland

Woonachtig over de grens in Duitsland of België

Nee, tenzij

Deze kinderen en zwangere vrouwen wonen niet in Nederland en staan niet ingeschreven in de BRP. Zij komen niet in aanmerking voor het RVP, ook niet als ze in Nederland naar school gaan of werken. Voor deze groep gelden de vaccinatieprogramma’s van Duitsland of België. De vaccinatieprogramma’s in deze landen zijn op hetzelfde kwalitatieve niveau als dat in Nederland.

Zwangere vrouwen die in het Duitsland of Belgie wonen, maar verloskundige zorg in Nederland hebben, komen wel in aanmerking voor de 22 wekenprik.

 

Nederlandse diplomaten en militairen in het buitenland

Ja

Diplomaten(gezinnen) komen periodiek naar Nederland, bijvoorbeeld jaarlijks, en worden dan gezien door de arbodienst die Buitenlandse Zaken inhuurt. Zij krijgen geen uitnodiging voor het RVP, maar komen wel voor vaccinatie in aanmerking. Op contactmomenten met de arbodienst, de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst / JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg) Jeugdgezondheidszorg -instelling of het CB kunnen op initiatief van de ouders, hier in Nederland de achterstallige vaccinaties worden toegediend. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-DVP kan vaccin leveren aan Buitenlandse Zaken (aflevering in Nederland). Buitenlandse Zaken heeft de verplichting zorg te dragen voor adequate uitvoeringsomstandigheden (bijv. cold chain) en het DVP mogelijk te maken de toegediende vaccinaties te registreren in het landelijke registratiesysteem. Voor gezinnen van Nederlandse militairen geldt een vergelijkbare regeling.

 

Nederlandse expats in het buitenland

Nee, tenzij

Een expat is een Nederlander die voor relatief lange tijd in een ander land verblijft. Meestal betreft het de uitzending van werknemers door bedrijven. De in het buitenland verblijvende (gezinsleden van) expats staan normaliter niet ingeschreven in het BRP (wel in het Register Niet-Ingeschrevenen) en komen niet in aanmerking voor het RVP. Zij zullen de vaccinaties zelf moeten regelen, ter plaatse of in Nederland via huisarts of vaccinatiebureau.

Jonge buitenlandse kinderen en zwangere vrouwen in Nederland

Illegalen

Ja

In 2000 heeft de toenmalige minister van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  aan de Kamer meegedeeld (dat kinderen van) onrechtmatig verblijvende vreemdelingen toegang hebben tot het Rijksvaccinatieprogramma in het kader van ‘medisch noodzakelijke zorg’. Problematisch blijft dat (kinderen van) onrechtmatig verblijvende vreemdelingen niet opgenomen worden in de BRP en dus geen uitnodiging zullen ontvangen voor vaccinaties van het RVP.

 

Detentiecentra

Ja

Kinderen en zwangere vrouwen die in een justitiële inrichting verblijven (bijv. vreemdelingenbewaring of detentiecentra) worden gevaccineerd. Het feit dat deze mensen waarschijnlijk binnenkort worden uitgezet, geeft zorginhoudelijk geen aanleiding tot een afwijkend beleid. Er kunnen in deze situatie praktische redenen zijn (bijvoorbeeld bewaking) om op een andere locatie te laten vaccineren. RIVM-DVP zorgt dat er RVP-vaccin beschikbaar is voor de vaccinatie. Dit kan door rechtstreeks vaccin te leveren aan de instelling of door de GGD van het betreffende werkgebied de vaccinaties te laten verzorgen binnen het detentiecentrum.

 

Adoptiekinderen

Ja

Voor deze kinderen gelden dezelfde inhaalschema’s als voor ‘vestigers’ (zie Uitvoeringsregels RVP). Deze kinderen kunnen dus worden gevaccineerd.

 

Kinderen jonger 0-4 jaar en niet basisimmuun

Afweging

Voor de volgende groepen geldt dat zij in principe geen recht op vaccinaties conform het RVP, en  vaccinaties dienen te ‘halen’ in het land van herkomst. Als deze situatie echter langere tijd gaat duren, komt het uitgangspunt van het niet-geven van vaccinaties op gespannen voet te staan met het ‘medisch belang’. Dit medisch belang is ‘zoveel mogelijk kinderen in Nederland beschermd worden tegen een aantal ernstige infectieziekten’. Niet alleen is vaccinatie voor het individu van groot belang, maar ook een hoge vaccinatiegraad is van belang voor het bereiken van de gewenste groepsimmuniteit. Dit geldt vooral voor de basisimmuniteit DKTP Difterie, Kinkhoest, Tetanus en Poliomyelitis (Difterie, Kinkhoest, Tetanus en Poliomyelitis) Difterie, kinkhoest, tetanus, polio -Hib-HepB, Pneu, BMR Bof, Mazelen en rodehond (Bof, Mazelen en rodehond) Bof, mazelen, rodehond  en MenACWY.

Dit betekent dat aan kinderen die langer dan 1 maand in Nederland verblijven, en die nog niet basisimmuun zijn, vaccinatie volgens het (inhaal)schema van het RVP kan worden aangeboden. Dit geldt ongeacht de reden of rechtmatigheid van het verblijf. Registratie moet plaatsvinden met een vaccinregistratieformulier; het vaccin en de toediening worden dan vergoed. De termijn van 1 maand is willekeurig. Het gaat om het gegeven dat een kind niet in staat is om tijdig de vaccinatie te halen in het land van herkomst.

Een bijzondere groep hierbinnen zijn de (premature) zuigelingen in Nederlands ziekenhuizen afkomstig uit het buitenland (meestal België of Duitsland). Deze kinderen kunnen vanwege neonatale problematiek soms langdurig zijn opgenomen in een Nederlands ziekenhuis in de grensstreek. In die periode kunnen zij de leeftijd hebben waarop zij normaliter worden gevaccineerd. Gezien het medisch belang wordt gevaccineerd met vaccins die door RIVM-DVP zijn geleverd aan deze ziekenhuizen.

Buitenlandse kinderen in Nederland vanaf 4 jaar

Kinderen 4-18 jaar

Nee, tenzij

Als kinderen eenmaal basisimmuun zijn, is tijdigheid van de volgende vaccinaties minder urgent. Basisimmuun betekent dat ze de eerste revaccinatie voor DKTP-Hib-HepB en Pneu hebben ontvangen en de eerste vaccinatie tegen BMR en MenACWY.

Voor de vaccinatie van 4-jarigen (DKTP), 9-jarigen (DTP Difterie, Tetanus en Poliomyelitis (Difterie, Tetanus en Poliomyelitis) Difterie, Tetanus en Poliomyelitis  en BMR) en 12/13/14-jarigen (HPV Humaan Papilloma Virus (Humaan Papilloma Virus) en/of MenACWY) zal altijd een individuele afweging gemaakt moeten worden. In veel gevallen zal het mogelijk zijn de vaccinatie te halen in het land van herkomst, tenzij het kind langere tijd in Nederland verblijft.

Administratieve afhandeling

Als vaccinaties gegeven worden aan kinderen die geen oproepkaart hebben ontvangen, maar volgens de tabel op deze pagina wel in aanmerking komen voor het RVP, is vooraf geen toestemming van de medisch adviseur van het RIVM noodzakelijk. Wel dient de gegeven vaccinatie administratief verantwoord te worden (door middel van het vaccinregistratieformulier of op vergelijkbare elektronische wijze). Het vaccin en de toediening worden dan vergoed.