Het huisbezoek

Ongeveer 2 weken na de geboorte krijgen jonge ouders bezoek van een medewerker van het consultatiebureau. Dit huisbezoek is bedoeld voor een eerste kennismaking. Het kindje wordt niet medisch onderzocht, dat gebeurt enkele weken later op het consultatiebureau. Tijdens het eerste bezoek kunnen ouders wel vragen stellen of hun zorgen uiten. De medewerker van het consultatiebureau zal ook kort iets vertellen over de uitnodiging voor deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma. Het duurt dan nog enkele weken voordat het kindje de eerste vaccinatie krijgt, dus er is voldoende tijd om meer over vaccineren te weten te komen.

Het eerste bezoek

De verpleegkundige die op huisbezoek is geweest, heeft meestal direct een afspraak gemaakt om het kindje voor de eerste keer op het consultatiebureau te onderzoeken. Dat is meestal het consultatiebureau dat het dichtst in de buurt is. Op een consultatiebureau werken jeugdartsen en verpleegkundigen. Samen beoordelen ze de gezondheid van alle kinderen van 0 tot en met 4 jaar. Op een consultatiebureau krijgen de kinderen ook de inentingen van het Rijksvaccinatieprogramma. Er zijn ongeveer 880 locaties in Nederland waar de vaccinaties gegeven worden.
Meestal vindt dat bezoek plaats als het kindje 4 weken oud is. Tijdens dat eerste bezoek onderzoekt de arts het kindje en bespreekt met de ouders hoe de eerste weken zijn verlopen.

De uitnodiging voor vaccinaties

Als een kindje ongeveer 4 weken oud is, ontvangen de ouders een uitnodiging van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu over het Rijksvaccinatieprogramma. Deze uitnodiging bevat een brief, het vaccinatiebewijs voor het kind, alle oproepkaarten voor de inentingen totdat het kind 4 jaar wordt en een folder met informatie. In de eerste 14 maanden krijgt een baby 8 inentingen, verspreid over 4 bezoeken aan het consultatiebureau. In het vaccinatieschema lees je welke inentingen een kindje tijdens de eerste 14 maanden krijgt. 

Geen uitnodiging van het RIVM ontvangen?

Als een kind 2 maanden oud is en ouders hebben nog geen uitnodiging voor de eerste vaccinaties ontvangen, dan kunnen zij contact opnemen met het Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (DVP) in de regio.

Toestemming voor vaccinatie

Voordat vaccinaties worden gegeven, onderzoekt de arts de baby altijd. Als het kindje niet helemaal fit is, kan besloten worden om de inenting uit te stellen. De arts of verpleegkundige zal de ouder ook vragen om toestemming voor het geven van de vaccinatie(s). Deze vraag om toestemming wordt alleen voor de eerste inenting gesteld en in het digitale dossier van de jeugdgezondheidszorg (JGZ Jeugdgezondheidszorg) vastgelegd.

Vervolgafspraken op het consultatiebureau

Tijdens de eerste maanden wordt een baby regelmatig op het consultatiebureau verwacht. Tijdens deze bezoeken onderzoekt de arts het kind en bespreekt met de ouders de ontwikkeling van het kind. Tijdens deze bezoeken krijgt de baby ook weer een vaccinatie. Totdat een kindje 14 maanden oud is, krijgt het 8 vaccinaties.

DKTP Difterie, kinkhoest, tetanus, polio-inenting voor 4-jarigen

In het jaar dat een kind 4 jaar wordt, ontvangen de ouders een uitnodiging voor de 4e DKTP-inenting. Deze inenting wordt gegeven tijdens het laatste bezoek aan het consultatiebureau. Tijdens het bezoek aan het consultatiebureau onderzoekt de arts het kind en is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Soms wordt de inenting door een andere organisatie gegeven. In dat geval ontvangen de ouders een aparte uitnodiging van een regionale organisatie voor de jeugdgezondheidszorg.

Ouders van een kind van 5 jaar dat geen oproep heeft gekregen voor de 4e DKTP-inenting, kunnen hierover contact opnemen met de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst.

DTP Difterie, Tetanus en Poliomyelitis- en BMR Bof, mazelen, rodehond-inenting voor 9-jarigen

In het jaar dat een kind 9 jaar wordt, ontvangen de ouders een uitnodiging voor de 2e BMR-inenting en DTP-inenting. Deze vaccinaties worden gegeven bij de GGD of een instelling voor jeugd en gezin. In de uitnodiging staat vermeld waar de ouder en kind verwacht worden. Als het tijdstip niet schikt of als het kind niet fit is, is het verstandig contact op te nemen met de instelling die op de brief vermeld staat, om te overleggen en voor het maken van een nieuwe afspraak. 

Op deze leeftijd, komt het veel voor dat kinderen wat angstig zijn voor de prik. Stel je kind gerust, leidt het wat af, dat helpt vaak al wat. Er zijn ook tips voor wanneer kinderen wat koortsig zijn de dag van of na de vaccinatie. Een eventuele bijwerking van de BMR-vaccinatie treedt vaak na 5 tot 12 dagen na de vaccinatie op.

Vaccinaties voor jongeren

In het jaar dat meisjes 13 jaar worden, ontvangen ze een oproep voor 2 inentingen tegen HPV, het virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken. De vaccinaties worden in het voor- en najaar gegeven door de GGD’en en Centra voor Jeugd en Gezin. Tussen de 2 vaccinaties zit een periode van ongeveer een half jaar. Jongens en meisjes krijgen in het jaar dat ze 14 worden ook een uitnodiging voor de vaccinatie tegen meningokokkenziekte. Deze vaccinatie en die tegen HPV worden meestal in groepsverband gegeven.

Oproepkaart vaccinatie

Bij iedere uitnodiging die ouders of verzorgers ontvangen, zitten een of meerdere oproepkaarten. Het is de bedoeling dat bij iedere inenting de bijbehorende oproepkaart aan de medewerker van het consultatiebureau of GGD wordt gegeven. Deze kaart wordt na vaccinatie aan het RIVM gestuurd voor de landelijke vaccinatieadministratie.

Ontvangt het RIVM de oproepkaart niet, dan ontvangen ouders een herinnering voor deze vaccinatie. Ouders die hebben aangegeven dat zij hun kind niet willen laten vaccineren, ontvangen geen herinneringen meer. Wel stuurt het RIVM in het jaar dat het kind 5 en 10 jaar wordt opnieuw een brief voor een vaccinatie. Dit voor het geval ouders van gedachten zijn veranderd. 

Oproepkaart kwijt

Het kan gebeuren dat ouders de oproepkaart kwijt zijn. In dat geval kunnen ouders een nieuwe oproepkaart aanvragen via de Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (DVP). Een al gemaakte afspraak voor een vaccinatie hoeft niet afgezegd te worden als de oproepkaart kwijt is. In dat geval zal een duplicaatkaart gebruikt worden om de vaccinatie te registreren.

Vaccinatiegegevens opvragen

Je kunt vaccinatiegegevens aanvragen via Aanvraag vaccinatiebewijs. Je ontvangt het vaccinatiebewijs na 2-3 weken per post. Je kunt ook telefonisch of per mail vragen stellen over je eigen vaccinatiegegevens of die van je kind bij de Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (DVP). In verband met de privacyrichtlijnen vraagt de DVP naar het BSN-nummer, de geboortedatum, naam en huidige adres van degene van wie gegevens worden opgevraagd.

  • Neem voor vaccinatiegegevens van je kind contact op met het kantoor van de regio waar je kind woont en staat ingeschreven.
  • Neem voor vaccinatiegegevens van jezelf contact op met het kantoor in de regio waar je woonde toen je 12 jaar oud was. 

Let op! 

Vanaf 1968 is de registratie van vaccinaties geleidelijk ingevoerd. Zie Startdata registratie vaccinaties. Ben je ná deze data geboren? Dan is je vaccinatiestatus bekend. Ben je vóór deze data geboren, dan zijn er geen vaccinaties geregistreerd.

Vragen over vaccinaties

Ouders of verzorgers die voordat hun kind gevaccineerd wordt, hierover in gesprek willen met een arts of verpleegkundige kunnen een afspraak maken met de arts van de JGZ in hun buurt. Dit vaccinatieconsult is kosteloos. In dit gesprek kunnen ouders hun vragen of zorgen bespreken met de arts.