ویروس نوتا از سال ۲۰۲۴ در برنامھ سراس ِ ری واکسنیاسیون منظورشده است: محافظت علیھ ویروس نوتاProtection Rotavirus farsi