Pismo z zaproszeniem – 9 lat |Invitation letter age 9 (Polish)