اجازهء شما
از کودکان در برابر بیماری ھای عفونی جدی محافظت می کنیم. (RVP Rijksvaccinatieprogramma (Rijksvaccinatieprogramma) ما با برنامھ ملی واکسیناسیون (ار وی
پی
برنامھ ملی واکسیناسیون (ار وی پی) را (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)/ موسسھ ملی بھداشت عمومی و محیط زیست (ار آی وی ام
واکسیناسیون را در این منطقھ انجام (JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg) سازماندھی می کند. مرکزمراقبت ھای بھداشتی نوجوانان (جی ج
زد /
می دھد، مثلا در دفتر مشاوره پزشکی و بھداشتی و یا یک سالن ورزشی.
طبق قانون ما باید قبل از برنامھ ملی واکسیناسیون (ار وی پی) از شما اجازه بگیریم. ما در اینجا برای شما
توضیح میدھیم کھ این امر چگونھ اتفاق می افتد.