Direct naar RVP-richtlijn 2019

1.1 Inleiding

1.1 Inleiding

Voor u ligt de professionele RVPRijksvaccinatieprogramma-richtlijn Uitvoering Rijksvaccinatieprogramma (RVP) die geldt voor het jaar 2018. De informatie is tot stand gekomen op basis van rapporten van de Gezondheidsraad, de bijsluiters van de betreffende vaccins en algemene informatie over vaccinatieschema’s in de boeken Handboek Vaccinaties A en B (Burgmeijer) en Vaccines (Plotkin). Deze RVP-Richtlijn wordt jaarlijks uitgebracht. Tussentijdse wijzigingen zullen via RVP-nieuws kenbaar gemaakt worden. Op de website staat steeds de actuele versie.

Deze professionele richtlijn is geautoriseerd door de professionals (jeugdartsen, kinderartsen en jeugdverpleegkundigen), brancheorganisaties en het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Deze richtlijn wordt als zodanig genoemd in de Wet publieke gezondheid en de Algemene Maatregel van Bestuur. Daarin staat dat de Professionele Richtlijn RVP door de beroepsgroepen en het RIVM samen wordt vastgesteld.

Deze versie 2018 van de richtlijn is opgesteld door het RIVM, onder leiding van de medisch adviseurs RIVM met aandachtsgebied RVP. Randvoorwaardelijke toetsing vond plaats in het Landelijk RVP Overleg door Actiz, GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Nederland, VNGVereniging van Nederlandse Gemeenten, IGJ en het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Vorig jaar organiseerde de NCJ een inspraakronde onder professionals (jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, kinderartsen) voor de eerste versie van deze richtlijn. Omdat versie 2018 inhoudelijk alleen op kleine punten gewijzigd is ten opzichte van de eerste versie 2017, is in overleg met de leden van het Landelijk RVP-Overleg besloten dit jaar de inspraakronde onder professionals achterwege te laten. Het definitieve concept is in het Landelijk RVP-Overleg voorgelegd aan de vertegenwoordigers van de beroepsgroepen voor inhoudelijke instemming. De vast betrokken beroepsverenigingen en organisaties zijn:

 • AJN (AJN Jeugdartsen Nederland);
 • V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland);
 • NVDA (Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten);
 • NVK (Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde).

In deze Richtlijn Uitvoering RVP staan de kaders voor de uitvoering van het RVP in 2018 en de medische informatie over de uitvoering. De onderwerpen in het addendum lenen zich voor aparte RVP-richtlijnen. Momenteel zijn er richtlijnen in ontwikkeling over informed consent, vaccineren in Caribisch Nederland, vaccineren van prematuren, RVP en infectieziektebestrijding, deskundigheid uitvoerenden RVP en vaccinbeheer.

De RVP-richtlijnen zijn te vinden op Rijksvaccinatieprogramma.nl. De LCILandelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (onderdeel RIVM)-richtlijnen op www.rivm.nl/richtlijnen.

Het Rijksvaccinatieprogramma (RVPRijksvaccinatieprogramma) heeft als doel door middel van vaccinatie de bevolking te beschermen tegen een aantal gevaarlijke infectieziekten. Door het vrijwillig, kosteloos en laagdrempelig aanbieden van vaccinaties via een betrouwbare en professionele organisatie wordt een hoge vaccinatiegraad nagestreefd. Voor de meeste infectieziekten wordt groepsimmuniteit bereikt, wat zorgt voor verminderde circulatie van pathogenen. Daarmee wordt ook de niet gevaccineerde bevolking beschermd en wordt voldaan aan internationale eisen voor uitroeiing van polio en eliminatie van rodehond en mazelen (WHO 2010).

1.2 Belangrijkste inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de Richtlijn Uitvoering RVP 2017

1.2 Belangrijkste inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de Richtlijn Uitvoering RVP 2017

 1. Vanaf 1-1-2018 geldt voor het RVPRijksvaccinatieprogramma als leeftijdsgrens de 18e verjaardag, in plaats van de 19e verjaardag. Deze leeftijdsgrens gelijkgetrokken met de leeftijdsgrens voor de gehele uitvoering van de JGZJeugdgezondheidszorg en voor de zorg voor asielzoekerskinderen. Dat betekent dat een vaccinatieserie voor de 18e verjaardag moet starten. De afronding van de serie mag na de 18e verjaardag plaats vinden, mits een redelijk termijn gehanteerd wordt die past bij het interval. Vaccinatieseries die in 2017 gestart zijn, worden volgens de destijds geldende afspraken afgerond.
 2. In paragraaf 5.2 stond bij verhoogde bloedingsneiging het middel clopidogrel ook vermeld. Aangezien het middel vanaf 18 jaar geïndiceerd is, is het in deze versie van de richtlijn niet meer opgenomen.
 3. In paragraaf 5.2 is een nieuwe relatieve contra-indicatie opgenomen.
 4. In de Amvb is opgenomen dat de 9-jarigen en 12-jarigen in hetzelfde kalenderjaar minstens één inhaalmoment moet worden aangeboden, als aan de eerste oproep geen gehoor is gegeven. Daarnaast moeten er mogelijkheden zijn voor individuele inhaalvaccinatie. Dit is opgenomen in paragrafen 6.7 en 6.8.
 5. In paragraaf 8.1 is bij het stukje over administratie een link opgenomen naar het document van Nictiz met veel gestelde vragen en antwoorden over digitale uitwisseling tussen JGZ en RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.
 6. In paragraaf 8.5 over pijnvermindering bij vaccineren is een link opgenomen naar de WHO Position Paper over dit onderwerp.
 7. In paragraaf 10.2 wordt nu ook de bijwerking ‘extensive limb swelling’ (die gemeld wordt na de 4-jarigenvaccinatie) benoemd.
 8. In het addendum over vaccinaties voor kinderen die naar het buitenland reizen is de effectiviteit van een vervroegde BMRBof, mazelen, rodehond beschreven in een nieuwe paragraaf.
 9. Er is een nieuw addendum toegevoegd met aandachtspunten voor de elektronische gegevensuitwisseling tussen JGZ en RIVM.
 10. In 19.2 staat de e-learning ‘Achtergronden RVP’ vermeld.
 11. Vanaf 1 mei 2018 is de MenC-vaccinatie op de leeftijd van 14 maanden vervangen door de MenACWY-vaccinatie. De reden hiervoor is een toename van meningokokkenziekte type W in Nederland sinds 2015. Vanwege deze toename heeft de minister van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten om in 2018 twee cohorten te gaan vaccineren met MenACWY-vaccin: vanaf 1 mei de kinderen van 14 maanden en vanaf oktober dit jaar een deel van de tieners van 14 jaar. Dit betreft een maatregel om een uitbraak te voorkomen van meningokokken type W. Deze richtlijn is nu aangepast voor de MenACWY voor kinderen in de leeftijd van 14 maanden en uitgebreid met een extra addendum over de MenACWY- vaccinatie. In augustus van dit jaar wordt het addendum uitgebreid met informatie over de vaccinatie van de tieners.
1.3 Versiebeheer

1.3 Versiebeheer

17 januari 2018 nieuwe versie (1.1) geplaatst met daarin:

Op 16 april 2018 nieuwe versie 1.2 geplaatst met daarin de veranderingen in het RVPRijksvaccinatieprogramma i.v.m de vervanging van MenC-vaccinatie door MenACWY (zie punt 11 in 1.2).

Op 29 juni 2018 is versie 1.3 gepubliceerd met informatie over de actuele mazelenuitbraken in Europa bij Vaccinaties voor kinderen die reizen naar het buitenland.

Op 28 augustus 2018 is de addendun Men ACWY geactualiseerd.
Op 14 november is in H5 'Vaccinaties bij kinderen van moeders die biologicals (o.a. Infliximab) gebruikt hebben tijdens de zwangerschap' aangepast.