3.1 De onderbouwing van het RVP en recente wijzigingen van het programma

3.1 De onderbouwing van het RVP en recente wijzigingen van het programma

De minister van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport beslist over de samenstelling van het RVPRijksvaccinatieprogramma, daartoe geadviseerd door de Gezondheidsraad. De Gezondheidsraad komt tot haar advies op basis van beoordeling naar de stand van de wetenschap en gegevens over het voorkomen van de doelziekte in Nederland. In 2007 heeft de Gezondheidsraad alle bestaande vaccinaties die op dat moment opgenomen waren in het RVP opnieuw beoordeeld aan de hand van zeven standaardvragen:

 1. Gaat het om een ziekte die ernstig is voor individuen en die een omvangrijke groep treft?
 2. Staat vast dat gebruik van het vaccin tot een aanmerkelijke reductie van de ziektelast leidt?
 3. Doen eventuele bijwerkingen belangrijke afbreuk aan de te behalen gezondheidswinst?
 4. Staat de last van de afzonderlijke vaccinatie in redelijke verhouding tot de te behalen gezondheidswinst voor de persoon zelf en de bevolking als geheel?
 5. Staat de last van het totale vaccinatieprogramma inclusief deze vaccinatie in redelijke verhouding tot de te behalen gezondheidswinst voor de persoon zelf en de bevolking als geheel?
 6. Is de verhouding tussen kosten en gezondheidswinst gunstig in vergelijking met die van andere mogelijkheden om door vaccinatie of preventie de ziektelast te verminderen?
 7. Wordt met de keuze voor deze vaccinatie op dit moment een (potentieel) urgent volksgezondheidsbelang gediend?

2007
Het advies van de Gezondheidsraad was in 2007 om de vaccinaties tegen difterie, kinkhoest, tetanus, polio, invasieve infecties met Haemophilus influenzae type b, bof, mazelen, rodehond (rubella), invasieve ziekte door meningokokken C en invasieve ziekte door pneumokokken bij kinderen, hepatitis B-vaccinatie voor kinderen van draagsters en kinderen van ouders uit risicolanden te handhaven (Gezondheidsraad 2007).

2008
Aan de hand van dezelfde zeven criteria adviseerde de Gezondheidsraad in 2008 vaccinatie tegen humaanpapillomavirus (HPVHumaan papillomavirus ) te introduceren voor meisjes op de leeftijd van 12 jaar (Gezondheidsraad 2008).

2009
In 2009 adviseerde de Gezondheidsraad algemene vaccinatie van zuigelingen tegen hepatitis B, waarmee het apart vaccineren van kinderen van ouders uit risicolanden kwam te vervallen (Gezondheidsraad 2009).

2010
Door het op de markt komen van twee nieuwe pneumokokkenvac­cins (PCV 10 en PCV 13) en het verdwijnen van het vaccin dat in het RVP gebruikt werd (PCV 7) bracht de Gezondheidsraad in 2010 een advies uit over de keuze van het pneumokokkenvaccin (Gezondheidsraad 2010). De conclusie was dat met beide vaccins een goede bestrijding van pneumokokkenziekte via het RVP mogelijk was. We gebruiken nu PCV 10-vaccin.

2013
In 2013 bracht de Gezondheidsraad opnieuw advies uit over de pneumokokkenvaccinatie (Spijkerman 2013Gezondheidsraad 2013). Uit onderzoek was gebleken dat bij een hoge vaccinatiegraad en de inmiddels in Nederland opgebouwde groepsbescherming, een serie van drie in plaats van vier vaccinaties goede bescherming biedt tegen pneumokokkenziekte.

2014
In 2014 is de bijsluitertekst van het HPV-vaccin (Cervarix) gewijzigd: als een meisje voor de 15e verjaardag de eerste vaccinatie krijgt, zijn twee vaccinaties voldoende (Puthanakit 2013, Romanowski 2013).

2018
In 2018 wordt gestart met MenACWYMeningokokkenziekte typen A, C, W en Y. -vaccinatie. Dit betreft een maatregel om een uitbraak te voorkomen en is derhalve niet via de gebruikelijke route van een Gezondheidsraadadvies gegaan, maar op advies van een Deskundigenberaad. De maatregel is daarom ook formeel geen onderdeel van het RVP. In 2018/2019 zal de Gezondheidsraad een advies uitbrengen over o.a. vervolgbeleid MenACWY-vaccinatie na 2019.

3.2 Historisch overzicht RVP per vaccinsoort

3.2 Historisch overzicht RVP per vaccinsoort Vaccinatie DKTP, Hib en universele vaccinatie HepB

Vaccinatie DKTPDifterie, kinkhoest, tetanus, polio, HibHaemophilus influenzae type b en universele vaccinatie HepBHepatitis B

 
 • 1957  Start RVPRijksvaccinatieprogramma voor alle kinderen t/m 13 jaar  | Difterie (D) Kinkhoest (K) Tetanus (T) Polio (P) | DwKT en IPVInactivated Polio Vaccine (los vaccin) | Bij 3, 4, 5 en 11 mnd en inhaalmogelijkheid bij 4jr en 9jr
 • 1962  DKT en P in combinatievaccin | DwKTP 
 • 1965  DTPDifterie, Tetanus en Poliomyelitis-boostervaccinaties | DTP | Bij 4 jr en 9 jr
 • 1993  Haemophilus Influenzae type b (Hib) | Hib (los vaccin) | Bij 3, 4, 5 en 11 mnd | Tegelijk met DKTP | Vanaf 1-04-1993
 • 1999  Vervroeging startleeftijd DKTP en Hib | DwKTP en Hib (los vaccin) | Bij 2, 3, 4 en 11 mnd | Vanaf cohort 1999
 • 2001  K-boostervaccinatie bij 4 jr | aK-vaccin (los vaccin) | Bij 4 jr tegelijk met DTP | Vanaf cohort 1998
 • 2003  DKTP en Hib in combinatievaccin | DwKTP-Hib | Vanaf cohort 2003
 • 2005  Vervanging whole-cell K-component door acellulair K-component  DaKTP-Hib | Vanaf cohort 2005
 • 2006 DKTP-boostervaccinatie bij 4 jr combinatievaccin | DaKTP  Bij 4 jr 
 • 2011 HepB voor alle kinderen in combinatievaccin met DaKTP en Hib | DaKTP-Hib-HepB | Bij 2, 3, 4 en 11 mnd | Vanaf 1-08-2011
 • 2012 Advies eerste vaccinaties zo vroeg mogelijk te geven (6-9 weken) ivm kinkhoest
 

Vaccinatie tegen hepatitis B

 
 • 1989  HepB voor risicokinderen: kinderen van hepatitis B-draagsters | HepB (+ HepB-IgImmunoglobuline  bij geboorte) | Bij 3, 4, 5 en 11 mnd (In Amsterdam bij 0, 1 en 6 mnd) | Vanaf cohort 1989          
 • 2003  Wijziging schema en HepB ook voor kinderen van ouders uit endemische landen | Bij 2, 4 en 11 mnd (In Amsterdam bij 0, 1 en 6 mnd)  
 • 2006  Combinatievaccin met DaKTP en Hib | DaKTP-Hib-HepB | Bij 2, 3, 4 en 11 mnd Vanaf 1-04-2006  (In Amsterdam bij 0, 1 en 6 mnd, tot oktober 2010)
 • 2006  HepB-0 voor kinderen van HepB-draagsters | HepB (+ HepB-Ig) | Binnen 48 uur na geboorte
 • 2008  HepB ook voor kinderen met trisomie 21| DaKTP-Hib-HepB | Bij 2, 3, 4 en 11 mnd
 • 2011  HepB voor alle kinderen (zie eerder) | DaKTP-Hib-HepB | Bij 2, 3, 4 en 11 mnd | Vanaf cohort 01-08-2011 (heel Nederland)
 

Vaccinatie tegen BMRBof, mazelen, rodehond

 
 • 1974 Rodehond (R) voor meisjes | Los rubellavaccin | Vaccinatie meisjes 11 jr | Vanaf cohort 1963
 • 1976 Mazelen (M) | Los mazelenvaccin | Bij 14 mnd | Vanaf cohort 1975
 • 1987 Bof (B) | Combinatievaccin BMR (voor jongens en meisjes) | Bij 14 mnd en bij 9 jr | Vanaf cohort 1978

Wie hebben mazelen- en/of BMR-vaccinaties aangeboden gekregen?

 • Geboren na 1-1-83 en voor 1-1-86:  2x BMR (inhaalcampagne)
 • Geboren na 1-1-78 en voor 1-1-83:  1x mazelenvaccin (14 mnd) en 1x BMR (9 jr)
 • Geboren na 1-1-75 en voor 1-1-78:  1x mazelenvaccin

 Wie hebben rodehond- en/of BMR-vaccinaties aangeboden gekregen?

 • Geboren na 1-1-86:  2x BMR, bij 14 mnd en 9 jr (regulier RVP)
 • Geboren na 1-1-83 en voor 1-1-86:  2x BMR (inhaalcampagne)
 • Geboren na 1-1-78 en voor 1-1-83:  1x BMR voor iedereen (9 jr)
 • Geboren na 1-1-63 en voor 1-1-78:  1x rodehondvaccin voor meisjes
 

Vaccinatie tegen meningokokken

 
 • 2002 Meningokokken C (MenC) | MenC | Bij 14 mnd | Vanaf cohort 1-06-2001, inhaalcampagne vanaf 1-06-1983
 • 2018 Meningokokken ACWY (MenACWYMeningokokkenziekte typen A, C, W en Y. ) | MenACWY | Bij 14 mnd Vanaf 1-05-2018
 

Vaccinatie tegen pneumokokken

 
 • 2006 Pneumokokken (Pneu) | Pneu 7-valent Bij 2, 3, 4 en 11 mnd | Vanaf 1-04-2006
 • 2011 Overgang naar 10-valent vaccin | Pneu 10-valent | Vanaf 1-03-2011
 • 2013 Eén dosis minder  Pneu 10-valent | Bij 2, 4 en 11 mnd | Vanaf 27-11-2013
 

Vaccinatie tegen HPVHumaan papillomavirus

 
 • 2010 Humaanpapillomavirus (HPV) | HPV 2-valent | Bij 0, 1 en 6 mnd 2+1 schema | Rond leeftijd 13 jr | Vanaf cohort 1997 | Inhaalcampagne voor cohorten 1993-1996
 • 2014 Eén dosis minder bij meisjes <15 jr | 1+1 schema (0, 6 mnd)  

Dit overzicht staat op pagina 10 van de pdf-versie van de RVP-richtlijn Uitvoering RVP.